МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА

Урология

Врач-урологларни аттестацияга тайёрлаш учун тузилган саволлар рўйхати

  1. Урология тарихи
  2. Нормал сийдик-таъносил азолари эмбриологияси
  3. Сийдик-таъносил азолари анатомияси ва хирургик доступлар:

3.1 Корин парда орти бушлиги

3.2 Буйрак усти бези

3.3 Буйрак кон томирлари

3.4 Буйраклар ва сийдик найлари

3.5 Сийдик копи ва уретра

3.6 Простата бези ва уруг пуфаклари

3.7 Олат

3.8 Оралик

3.9 Ергок, тухум, тухум ортиклари ва урок тизимчаси

4.  Сийдик-таъносил азолари физиологияси

4.1 Буйрак усти бези эндокринологияси

4.2  Буйраклар нормал физиологияси (ренин-ангиотензин-альдостерон системаси кошимча)

4.3 Буйрак жоми ва сийдик найи физиологияси

4.4 Сийдик пуфаги ва сийдик чикарув канали физиологияси (сийдик чикариш ва тутилиши)

4.5 Эркак репродуктив система физиологияси

4.5.1 гипоталамус – гипофиз

4.5.2 Сперматогенез ва тухум эндокрин функцияси

4.5.3 тухум ортиклари, уруг чикарувчи найи, простата бези ва уруг пуфаклари

4.5.4 Эрекция ва эякуляция

5.  Урологик беморларни клиник бахолаш усуллари

5.1 Бирламчи бахолаш 

5.1 Касаллик ва хаёт тарихи

5.2  Физикал текширувлар

5.3  Сийдик тахлили

5.4  Сийдик цитологияси, кистоз суюкликлар, простата безы махсулоти.

5.5  Маний тахлили (ЖССТ стандарт)

5.2 Сийдик чикарув йуллари визуал куриги

5.2.1. Экскретор урография (томир ичи)

5.2.2. Ультратовуш/Доплер

5.2.3. Микцион цистоуретрография

5.2.4. Антеград ва Ретроград пиелография

5.2.5 Уретрография

5.2.6 компьютер томография

5.2.7 магнитно-резонанс томография

5.2.8 ангиография

5.2.9 радионуклид текширув

6. Сийдик-таъносил аъзолари патофизиологияси

6.1 Укир ва сурункали буйрак етишмовчилиги этиологияси, патогенези, патологияси, патофилиологияси ва давоси

6.2 Сурункали буйрак етишмовчилигидаги этиологися, патогенези,

патологияси, патофизиологияси ва тактикаси:

6.2.1 гематурияда

6.2.2 протеинурияда

6.2.3 полиурияда

6.2.4 олигурияда

6.2.5 анурияда

6.2.6 буйрак венаси тромбози

6.2.7 Гудпасчер синдроми

6.2.8 ораксимон-хужайрали анемияда

6.2.9 медулляр губкасимон буйракда

6.2.10 Буйрак канальчалари ацидози

6.2.11 соргичсимон некроз

6.2.12 диабетик нефропатия

6.3 Обструктив уропатия патофизиологияси

6.3.1 буйрак фанкциясига тулик обструкциянинг асорати

6.3.2 буйрак фанкциясига кисман обструкциянинг асорати

6.3.3 Гидронефроздаги буйраклар озгаришлари

6.3.4 Викар буйрак компенсацияси

6.3.5 Сийдик найи юкори кисми обструктив касаллиги

6.3.6 Сийдик найи  пастки кисми обструктив касаллиги

6.3.7 инфравезикал обструкцияси

6.4 Сурункали пиелонефрит/ рефлюкс-нефропатия патофизиологияси

6.5 Сийдик найи патофизиологияси

6.6 Пастки сийдик йуллари дисфункцияси

6.6.1 этиологияси, классификацияси, патофизиологияси, диагностик  амалиётлари, олиб бориш ва даволаш:

6.6.1.1 сийдик тутаолмасликда

6.6.1.2 моносимптом тунги энурезда

6.6.1.3 нейроген сийдик пуфагида

6.6.1.4 сийдик ажратиш бузулишида\

7. Уродинамик амалиётлар

7.1 сийдик чикариш механизми

7.2 пастки сийдик йуллари фармакологияси

7.3 сийдик тутиш анатомияси ва физиологияси

7.4 Уродинамик амалиётлар ва уларнинг ахамиёти:

7.4.1 нейроген сийдик ажратишдаги бузулишлар

7.4.2 нонейроген сийдик ажратишдаги бузулишлар

7.4.3 сийдик тута олмаслик

7.5 сийдик пуфаги ва уретрал сфинктерлар бошкаруви,  электростимуляция ва хирургик имплантация оркали

7.6 Обструктив касалликлардаги  юкори ва пастки сийдик йуллари уродинамик текширувлар

8. Сийдик-таъносил азолари тугма аномалияси

8.1 хромосом аномалиялар ва генетик аномалиялар

8.2 Буйрак аномалияси, буйраклар кон томир, канальцалар, жом-сийдик найи тешиги, сийдик найлари ва ковук сийдик найи сегменти.

8.2.1 буйраклар кистоз касалликлари

8.2.2 буйраклар дисплазияси

8.2.3 буйраклар кон-томир аномалияси

8.2.4 косачалар, буйнчог олди ва жом аномалияси

8.2.5 жом сийдик найи улама обструкцияси

8.2.6 сийдик пуфаги – сийдик найи рефлюкси

8.2.6.1 этиологияси, классификацияси, патологияси, патофизиологияси

8.2.6.2 диагностик амалиётлари

8.2.6.3 хирургик ва консерватив даволаш

8.2.6.4 рефлюкс-нефропатия

8.2.7 мегауретер

8.2.7.1 классификацияси

8.2.7.2 диагностик амалиётлари

8.2.7.3 даволаш усуллари

8.2.8 уретероцеле

8.2.9 сийдик найи эктопияси

8.3 сийдик найи аномалияси

8.3.1  ковук эктопияси, эписпадияси

8.3.2 аномалия урахус

8.3.3 тешилмаган анус, персистенция клоака, урогенитал синус, сийдик пуфаги щейкаси склерози

8.3.4 иккиланган сийдик пуфаги  удвоение  ва тугма  дивертикул

8.4  уретрф  аномалияси ва  жинсий олат

8.4.1 сийдик пуфаги буйини обструкцияси  

8.4.2 уретра орка  клапани  

8.4.3 мегалоуретера

8.4.4 уретра дистал кисми стенози кизларда

8.4.5 уретра  стенози ва эркаклврда меатус

8.4.6 уретра дупликатура  ва тугма дивертикул

8.4.7 купер бези  кистозни аномалияси

8.4.8 гипоспадия

8.4.9 эписпадия

8.4.10  жинсий олат тугма эгрилиги ва калта уретра

8.4.11  яширин жинсий олат

8.4.12 фимоз

8.5  мояк аномалияси

8.5.1 анорхия, крипторхизм  ва эктопия

8.5.2 болаларда гидроцеле , чов чураси

8.5.3 мояк уз уки атрофида буралиб колиши   / уруг тизимчаси

8.6 жинсий  аъзо касалликлари киёсий ташхиси

8.6.1 дифференциал диагностика ва жинсий бахолаш дифференцировкаси

8.6.2 ведение пациентов расстройствамиполовой дифференцировки

8.7  мояк ортиги аномаляси , уруг утказувчи йул ва Уруг пуфаги

8.8 синдром  сливового живота

8.9 спина бифида: сийдик чикариш билан боглик муаммолар

8.10 онкология

9  Буйрак усти  бези касалликлари Этиология, классификация, патология, патофизиология  ва беморлага ёндашуви

9.1  буйрак усти бези етишмовчилиги ва  гиперфункцияси

9.2 гиперплазияси ва буйрак уст бези усмаси

9.3  буйрак уст бези магиз кавати надпочечников /феохромоцитомы ва Нейробластомы

10 буйрак кон-томир касаллик ларида, гипертония, буйрак кон-томир патологияси ,  буйрак трансплантацияси

10.1 буйрак кон-томир касалликлари классификация, патологии ва патофизиологии, диагностики ва даволаш

10.2  буйрак трансплантацияси ; иммунология, хирургия ва асоратларини даволаш

11  Специфик ва носпецифик инфекциялар ва яллигланищ касаллиги

11.1  сийдик йуллари инфекциясидаги микробиологияни урни сийдик йулларига бактерия кириши

11.2 патогенез ва олиб келувчи омиллар

11.3 патология ва патофизиология, ва иммун жавоб

11.4 сийдик чикарув йулларида инфекциянинг локализацияси ,СЙИ да визуализация методлари

11.5 диагностик  процедуралар ва даво:

11.5.1 касалхона ичи ва катетер ассоциирланган инфекция

11.5.2 чакалокларда ва болаларда сийдик йуллари инфекцияси

11.5.3 хомиладорларда сийдик йуллари инфекцияси

11.5.4 бессимптом бактериурия

11.5.5 сепсис ва септик шок

11.5.6 цистит

11.5.7 пиелонефрит

11.5.8 простатит  (уткир ва сурункали)

11.5.9 абактериал простатит ва простатодиния

11.5.10 уретрит

11.5.11 эпидидимит ва орхит

11.5.12 везикулит

11.5.13 таносил касалликлар

11.5.14 паразитар касалликлар

11.5.15 замбуруг инфекциялар

11.5.16 сийдик таносил системаси туберкулези

11.5.17 интерстициал цистит ва унга боглик синдромлар

11.5.18 ташки жинсий азолар тери касалликлари

11.6 урологияда  инфекция профилактикаси

11.7 септицемияда метаболик узгаришлар

12 Сийдик таносил азолари  травмалари Классификация, патофизиология, диагностика, беморларни олиб бориш ва асоратлар:

12.1 буйрак ва буйрак томирлари травмаси

12.2 сийдик найи травмаси

12.3 сийдик пуфаги ва уретра травмалари

12.4 ташки жинсий азолар травмалари

12.5 ташки жинсий азолар ва уретранинг иссиклик ,химик ва  электрик травмлари

13  Сийдик тош касаллиги

13.1 эпидемиология 

13.2 этиология ва патогенез

13.3 тош шаклланишида хавф омиллари

13.4 кальций метаболизми

13.5 оксалатлар метаболизми  

13.6 микроб индуцирланган тошлар

13.7 цистинурия

13.8 ксантинурия

13.9 сийдик кислотаси

13.10 нефрокальциноз ва тош хосил булиш механизми  

13.11 кристаллурия

13.12 диагностик процедуралар ва текширувлар

13.13 даволаш методлари  

13.13.1 беморларни олиб бориш

13.13.2 хирургик даво

13.13.3 эндоурологик даво

13.13.4 экстракорпорал тулкин-зарбали  литотрипсия

13.14 тош фрагментациялари принциплари  

13.15 тош анализи принциплари

14  Фертиллик ва жинсий фаолият (андрология)

14.1 эркаклар репродуктив системаси патофизиологияси

14.2 этиологияси ва эркаклар бепуштлигини бахолаш

14.3 мояк дисфункцияси билан беморларни олиб бориш

14.4бепуштликни хирургик даволаш

14.5 Эякуляция билан муаммоси бор беморларни олиб бориш

14.6 Эркаклар сексуал функциясининг патофизиологияси

14.7 Эректил бузилиш этиологияси ва бахоси

14.8 Импотенцияни жаррохлик ва медикаментоз даволаш

15  Простата безининг хавфсиз гиперплазияси: эпидемиологияси, этиологияси, патофизиологияси, диагностикаси ва даво услуби

16  Сийдик йўллари ўсмаси

16.1 онкоурология принцплари

16.1.1 сийдик таносил аъзолари ўсмалари эпидемиологияси

16.1.2 рак биологияси ва канцерогенез принциплари

16.1.3 цитогенетика: урологик ўсмаларнинг хромосом  аномалиялари

16.1.4 онкоурологияда ўсма маркерлари

16.1.5 урологик ўсмалар паталогияси ва иммунобиологияси

16.1.6 диагностик муолажалар

16.1.7 метастазланиш қонуниятлари ва жойлашиши

16.1.8 ўсмага қарши кимётерапия принциплари

16.1.9 жавоб параметрлари ва прогностик омиллар

16.2  органоспецифик  ўсмалар:

эпидемиологияси, этиологияси, тарихи ва биологияси,

иммунобиологияси, патологияси, метастазланиш қонуниятлари,

диагностик муолажалар,  қуюдаги ўсмаларда ташхис қўйиш ва даво услублари:

16.3  буйрак ўсмалари

16.3.1 буйрак ҳужайрали рак

16.3.2 Вильмс ўсмаси

16.3.3 яхши сифатли буйрак ўсмаси (болаларда ва катталарда)

16.3.4 юқори сийдик йўллари ўтувчи ҳужайрали ўсмалари

16.4 қовуқ ўсмалари

16.4.1 ўтувчи ҳужайрали рак

16.4.2 ясси ҳужайрали рак

16.4.3 аденокарциномалар

16.4.4 рабдомиосаркомалар

16.4.5 яхши сифатли ўсмалар

16.5 простата ўсмалари

16.5.1 аденокарцинома

16.5.2 рабдомиосаркома

16.5.3 саркома

16.6 уретра ўсмалари

16.6.1 Эркаклар ва аёлларда уретра ва жинсий без ортиқлари раки

16.6.2 Эркаклар ва аёлларда уретранинг яхши сифатли ўсмалари

16.7 мояк ва уруғ пуфакчалари ўсмалари

16.7.1 болалар ва катталарда герминоген ўсмалар, шу жумладан семинома  носемином ўсмалар

16.7.2 ногерминоген ўсмалар

16.7.3 мояклар ва уруғ пуфакчалари ва б. Ўсмалари

16.8 жинсий олат ўсмалари

16.8.1 жинсий олат карциномаси

16.8.2 жинсий олат рак олди касалликлари

16.8.3 жинсий олат яхши сифатли ўсмалари

17  Жинсий олат, мояк, уруғ пуфакчалари, ортиқлар ва уруғ тизимчасининг ноонкологик ва ноинфекцион касалликлари:

  этиологияси, патологияси, патофизиологияси, диагностикаси ва беморни олиб боориш:

17.1 фимоз ва парафимоз

17.2 жинсий олатнинг дерматологик зарарланиши

17.3 приапизм

17.4 Пейрон касаллиги

17.5 жинсий олат ва ёрғоқ гангренаси

17.6 гидроцеле

17.7 варикоцеле

17.8 мояк ортиқлари кисталари.

18  сийдик оқмалари

18.1 этиологияси, патогенези ва классификацияси

18.2 диагностик муолажалари

18.3 умумий ёрдам принциплари

19  Сийдик чиқариш.

19.1 усуллари, кўрсатма ва қарши кўрсатмалари:

19.1.1 вақтича чиқариш

19.1.2 доимий чиқариш отведение

19.1.3 мустақил сийишнинг тикланиши

19.1.4 Сийдик оқимини доимий ва ушланиши билан чиқариш.

19.2 сийдик чиқариш ва сийиш оқимини тикланишига боғлиқ муаммолар ва асоратлар.

20  Урофармакология

20.1 бактериал ва бошқа инфекцион касалликларда қўлланиладиган препаратлар,

20.2 препаратларга қарши кўрсатмалар.

20.3 қовуқ функцияларига таъсир қиладиган препаратлар

21 Урологик бузилишларнинг психологик аспектлари

22 Урологик операциялар

22.1 пре-, пери- и постоперацион парвариши

22.2 урологияда анестезия принциплари

22.3 урологик хирургик асбоблар принциплари ва технологиялари

22.4 урологик хирургик муолажалар принциплари, жумладан лапароскопия

22.5 кўрсатма, қарши кўрсатма, асоратлар, кузатиш ва операциядан кейинг пайтда беморлар кузатуви:

22.6 ретроперитонеал соҳа

22.6.1 ретроперитонеал соҳа фиброзида хирургия

22.6.2 ретроперитонеал соҳа  ўсмаларида хирургия

22.6.3 (нервсақловчи) ретроперитонеал лимфаденэктомия

22.7 Буйрак усти бези

22.7.1 буйрак усти бези ўсмалари хирургияси

22.8 буярк томирлари ва трансплантация

22.8.1 буйрак томирлари хирургияси (артериялар, веналар ва  лимфатик томирлар), вазоренал гипертензия

22.8.2 буйрак трансплантацияси

22.9 буйраклар

22.9.1 хирургик аралашув принциплари

22.9.2 нефрэктомия (оддий, резекция, радикал)

22.9.3 нефроуретерэктомия

22.9.4 буйрак кисталарида операциялар

22.9.5 очиқ нефростомия

22.9.6 нефролитиазда хирургия

22.9.7 жом сийдик найи қўшилмасидаги обструкциясида хирургик даволаш (пиелопластика ва каликопластика)

22.9.8 буйрак травмасида хирургия

22.9.9 тери орқаи ва эндоскопик муолажалар (дренаж, Буйрак кисталарини, сийдик тош касаллиги, жом сийдик найи сегменти обструксияси ва юқори сийдик йўллари ўсмаларини даволаш)

22.10 сийдик найи

22.10.1 қовуққа сийдик найи имплантацияси

22.10.2 Боари операцияси

22.10.3 мегауретер, рефлюкс ва уретероцеленинг хирургик давоси.

22.10.4 Сийдик найи ташки ва ички стенози хирургияси.

22.10.5 сийдик найи тошида жаррохлик.

22.10.6 Сийдик найи жарохатида жаррохлик.

22.10.7 уретеростомия, уретерокутанеостомия, трансуретероуретеростомия . 

22.10.8 уретеропластика.

22.10.9 уретерэктомия.

22.10.10 Сийдикни ичак оркали чикиши.

22.10.10.1 уретеросигмоанастомоз

22.10.10.2 уретерокутанеостомия

22.10.10.3 Сийдикни континент ажралиши.

22.10.10.4 Сийдик йулларини кайта тиклаш.

22.10.11 Эндоскопик ва тери оркали буладиган амалиетлар (дренажлар, Сийдик найи тошини даволаш, Сийдик найи  стеноз ва обструкцияси , рефлюкс ва уретероцеле, хамда  сийдик найи усмалари

22.11  Сийдик пуфаги

22.11.1 цистотомия, цистостомия

22.11.2 Ковук ёрилганда жаррохлик

22.11.3 цистэктомия

22.11.4 Ковук дивертикулида жаррохлик

22.11.5 окмаларда жаррохлик

22.11.6 Чов лимфа тугунлари

22.11.7 Ичак сегментларидан фойдаланиш

22.11.7.1 Ичак цистопластикаси

22.11.7.2 континент цистопластика

22.11.7.3 Сийдик йулларини кайта тиклаш

22.11.8  Ковук экстрофиясида жаррохлик

22.11.9 Эндоскопик ва тери оркали буладиган амалиетлар (дренажлар, Ковук усмасини даволаш, тошлар ва дивертикуллар)

22.12  Ковук буйни ва аёллар сийдик чикариш канали.

22.12.1 уретротомия, уретропластика

22.12.2 уретра дивертикулида жаррохлик

22.12.3 ковук кин окмасида жаррохлик

22.12.4  цистоцелени даволаш

22.12.5 уретропластика

22.12.6 уретрани кайта тиклаш

22.12.7 сийдик тута олмасликда операциялар

22.12.8 сфинктер протези

22.12.9 уретроэктомия

22.12.10 эндоскопик амалиётлар: обструкцияни даволаш, Сийдик тутолмаслик, усмалар

22.13 Эркакларда ковук буйни ва простата бези.

22.13.1 Ковук буйнидаги очик операциялар

22.13.2 окмалар давоси

22.13.3 ковук оркали аденомаэктомия

22.13.4 радикаль простатэктомия + лимфодиссекция

22.13.5 оралик оркали простатэктомия

22.13.6 сийдик тутолмасликда жаррохлик , сфинктерни протезлаш 

22.13.7 эндоскопик амалиётлар  (обструкцияни даволаш, Ковук буйни склерозини даволаш ПБХГ, рак ва сийдик тутолмаслик)

22.14 Эркаклар уретраси

22.14.1 меатус стенозида жаррохлик

22.14.2 уретротомия, уретростомия

22.14.3 уретра окмасида жаррохлик

22.14.4 уретра жарохатида жаррохлик

22.14.5 уретра стриктурасида жаррохлик

22.14.6 уретропластика

22.14.7 дивертикулэктомия

22.14.8 гипоспадия ва эписпадияда жаррохлик

22.15 Эркак ва аёлларда сийдик тута олмаслик

22.15.1 кувватловчи даво

22.15.2 слинговые процедуры

22.15.3 суний сфинктер

22.15.4 ковук буйни пластикаси

22.16 трансуретрал жаррохлик

22.16.1 простата бези ТУРси

22.16.2 қовуқ ўсмалари ТУР

22.16.3 ички оптик уретротомия

22.16.4 қовуқлитолапаксияси, литотрипсияси

22.16.5 сийдик найи тошини трансуретрал даволаш

22.16.6 қовуқичи химиотерапия

22.16.7 трансуретрал уретеропиелоскопия

22.17 мояк

22.17.1 радикал орхиэктомия

22.17.2 субкапсуляр орхиэктомия

22.17.3 орхипексия

22.17.4 қорин бўшлиғидаги моякнинг хирургик даволаш

22.17.5 гидроцеледа операция

22.17.6 мояк травмасида хирургик даво

22.17.7 мояк протези

22.17.8 варикоцеледа операция

22.18 мояк отриқлари ва уруғ чиқарувчи йўллар

22.18.1 эпидидимэктомия

22.18.2 мояк ортиғи кисталарини хирургик давоси

22.18.3 вазоэпидидимостомия

22.18.4 вазэктомия

22.19 Жинсий олат.

22.19.1 Кесиш.

22.19.2 жинсий олат травмасида жарроҳлик

22.19.3 приапизмда ёрдам

22.19.4 жинсий олат қийшайиши

22.19.5 Пейрони касаллигида жарроҳлик

22.19.6 жинсий олат карциномаси

22.19.6.1 бирламчи ўсмаларда даволаш.

22.19.6.2 маҳаллий тарқалиш даврида даволаш.

22.19.6.3 рецидивда даволаш.

22.19.7 облитерацияланувчи ксеротик баланитда даволаш.

22.19.8 ўткир учли кандиломаларда даволаш.

22.19.9 жинсий олат протезлаш.

22.19.10 жинсий олат реконструкциялари

22.19.11 транссексуализмда операциялар

22.20  лимфодиссекция

22.20.1 (нерв сақловчи) икки томонлама ретроперитонеал лимфодиссекция

22.20.2 буйрак ва қовуқ ракида лимфодиссекция

22.20.3 жинсий олат ва ёрғоқ ўсмаларида лимфодиссекция

22.21  жарроҳлик асоратларини даволаш.

23 урологияда махсус нейрохирургик усуллар. Принциплари, технологилари, кўрсатмалар, қарши кўрсатмалар ва асоратлар:

23.1 катетеризациялар, дилатациялар

23.2 куйиши ва электрокоагуляциялар

23.3 лазерни қўллаш. (урологияда махсус қўлланилишлар)

23.4 гипертермиялар, термотерапиялар.

23.5 криптомуолажалар

23.6 ДЛТ
Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft