o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

22.04.2016

Анестезиология ва реаниматология

ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГЛАРГА АТТЕСТАТЦИЯ ТАЙЁРГАРЛИК УЧУН САВОЛЛАР РУЙХАТИ

 

 1. Узбекистон Республикасида анестезиология , реаниматология ва токсикология хизматларини ташкил этиш. Анестезиологи ва реаниматология хизматидаги асосий буйруклар, иш тартиблари.
 2. Организмнинг кислота-ишкор мувозанатини саклаб турувчи  физиологик тизимлар. Организмнинг буфер тизимлари.
 3.  Кислота-ишкор мувозанати бузилишининг асосий шакллари ва клиник – лаборатор бахолаш.
 4. Респиратор ацидоз, юзага келиш сабаблари ва даволаш.
 5. Респиратор алкалоз, юзага келиш сабаблари ва даволаш.
 6. Метаболик ацидоз, юзага келиш сабаблари ва даволаш.
 7. Метаболик алкалоз, юзага келиш сабаблари ва даволаш.
 8. Сув-электролит алмашинуви физиологияси. Сув булимлари, коллоид-осмотик босим.
 9. Уткир сув-электролит бузилиши. Дегидратация, гипергидратация, аралаш бузилишлар.
 10. Гипертоник дегидратация, юзага келиш сабаблари ва даволаш.
 11. Изотоник дегидратация, юзага келиш сабаблари ва даволаш.
 12. Гипотоник дегидратация, юзага келиш сабаблари ва даволаш.
 13. Гипертоник гипергидратация, юзага келиш сабаблари ва даволаш.
 14. Изотоник гипергидратация, юзага келиш сабаблари ва даволаш.
 15. Гипотоник гипергидратация, юзага келиш сабаблари ва даволаш.
 16. Кон айланиш тизимининг гемостаздаги ахамияти. Юрак мушакларининг асосий физиологик хусусиятлари.
 17. Юрак систолик ва дакикалик хажми хамда кон томир тонусининг бошкарилиши механизмлари.
 18. Микроциркуляция клиник физиологияси ва бахолаш усуллари.
 19. Қон тирик тукима сифатида. Унинг тупланиши ва секвестрацияси. Марказий гемодинамика ва периферик кон окимини бахолаш усуллари.
 20. Абсолют ва нисбий гиповолемияда тукималарга кислород етказилиши хамда юрак кон чикариш хажмини ошириш йуллари.
 21. Чап коринча ва унг коринча етишмовчилигида тукималарга кислород етказилиши хамда юрак кон чикариш хажмини ошириш йуллари.
 22. Регионар анестезия усулларига умумий характеристика. Уларнинг кулланилишида курсатма, карши курсатма, фарклари ва улардан фойдаланишда замонавий тенденциялар.
 23. Махаллий анестетиклар: классификацияси, гурухлари, таъсир механизми, фармакологик хусусиятлари. Махаллий анестетиклар билан уткир захарланишда интенсив даволаш, клиника ва диагностика.
 24. Спинал анестезия. Курсатма, карши курсатма, утказиш усули, узига хослиги ва мумкин булган асоратлар.
 25. Эпидурал анестезия. Курсатма, карши курсатма, утказиш усули, узига хослиги ва мумкин булган асоратлар.
 26. Утказиш йуллари анестезияси. Курсатма, карши курсатма, утказиш усули, узига хослиги ва мумкин булган асоратлар.
 27. Мушак релаксантлари классификацияси, таъсир механизми, клиник ахамияти ва кулланилиши.
 28. Уткир ва сурункали огрик мазмуни ва мохияти. Огрик патофизиологияси ва биокимёси.
 29. Огрик колдирувчи дори - воситалар, уларнинг таъсир механизми ва кулланилиш усуллари.
 30. Юз-жаг жаррохлиги ва стоматологияда анестезиологик таъминотнинг узига хослиги.
 31. Оториноларингология ва офтальмологияда    анестезиологик таъминотнинг узига хослиги.
 32. Бош мия жарохати мавжуд беморларда огирлик даражасини бахолаш, операциядан олдинги тайёргарлик ва анестезия усуллари танлови.
 33. Тотал вена ичи анестезияси: атаралгезия, нейролептаналгезия, гипноаналгезия.
 34. Олдиндан огриксизлантириш тамойиллари ва адекватлигини клиник критериялари. Вена ичи анестезиясининг асоратлари, хавф ва хатоликлари.
 35. Операциядан олдин беморлар ахволини огирлик даражасини бахолаш ва кукрак кафаси ичи жаррохликларда узига хос ахамияти.
 36. Упкада утказиладиган жаррохликларда анестезиологик таъминотнинг узига хос ахамияти.
 37. Тиббий газлар ва нафас аппаратлари билан ишлашда техника хавфсизлик коидалари.
 38. Беморларни операциядан олдинги тайёрлов стандарти, беморлар физиологик ахволини бахолаш ва анестезиологик хавф гурухлари.
 39. Гинекологияда операция олди тайёргарлик, огриксизлантириш усуллари ва утказишнинг узига хослиги. 
 40. Гинекологияда шошилинч жаррохлик аралашувида анестезиологик таъминоти.
 41. Гинекологиядаги режали жаррохлик аралашувида анестезия усулларини танлаш.  
 42. Урологияда жаррохлик аралашувида операция олди тайёргарлик ва анестезия усуллари танлови. 
 43. Трансуретрал  простата бези резекциясида анестезия ва интенсив даволаш узига хослиги.
 44. Мувофиқлаштирилган кўпкомпонентли анестезия, уни асосий компонентлар
 45. Кандли диабетли беморларда анестезиологик таъминот ва интенсив даволаш.
 46. Тиреотоксикоз касаллиги мавжуд беморларда анестезиологик таъминот ва интенсив даволаш.
 47. Ёши катта ва кекса беморларда жаррохлик олди холатини бахолаш, тайёргарлик ва анестезия усуллари танлови.
 48. Паст-окимли анестезия: аппарат ишлаш тартиби, газ хажми таъминоти, кузатиладиган параметрлар руйхати, мумкин булган хавф ва асоратлари.
 49. Паст окимли анестезияни утказиш техникаси.. Асоратларнинг профилактикаси, диагностикаси ва даволаш.
 50. Лапароскопик ташрихларда анестезия утказилишининг техник узига хослиги. Асоратлар профилактикаси , диагностикаси ва даволаш .
 51. Анестезиологияда хавфсизлик.
 52. Травматология ва ортопедиядаги режали жаррохлик аралашувида огирлик холатини бахолаш, жаррохлик олди тайёргарлик ва анестезия усуллари танлови.
 53. Травматология ва ортопедиядаги шошилинч жаррохлик аралашувида огирлик холатини бахолаш, жаррохлик олди тайёргарлик ва анестезия усуллари танлови.
 54. Уткир таркалган перитонитли беморни жаррохлик олди тайёрлаш ва анестезиологик таъминотнинг узига хослиги. Уткир таркалган перитонитли беморни интраоперацион олиб бориштамойиллари, усуллари ва тартиби коидалари.
 55. Аспирацион синдром этиологияси, хавф гурухлари ва клиник куринишлари.
 56. Кислота-аспирацион гиперэргик пневмония (Мендельсон синдроми) патогенези, клиникаси ва интенсив даволаш.
 57. Анестезиология ва реанимацияда хаетий функцияларни мониторлаш турлари ва асосий тамойиллари.
 58. Кичик акушерлик жаррохлигида тугрукни огриксизлантириш. Унинг эффективлигини бахолаш.
 59. Оператив тугрукда анестезиологик таъминот.
 60. Юрак жаррохлигида операция олди тайёргарлик ва анестезия усуллари танловининг узига хослиги.
 61. Катта кон томирлар жаррохлигида операция олди тайёргарлик ва анестезия усуллари танловининг узига хослиги
 62. Лапароскопик ташрихларда анестезия утказилишининг техник узига хослиги. Асоратлар профилактикаси , диагностикаси ва даволаш.
 63. Уткир нафас етишмовчилиги классификацияси, сабаблари, оксигенотерапия. УСВ , курсатма, утказиш техникаси, хато ва асоратлар.
 64. УСВ ускуналари тузилиши. Минимал талаблар, УСВ ускунаси билан ишлаганда техника хавфсизлиги коидалари.
 65. Клиник вазиятдан келиб чиккан холда УСВ параметрлари ва режимлари.
 66. УСВ асоратлари профилактикаси ва даволаши. Беморнинг эркин нафасга утказиш протоколи.
 67. Вентиляция режимлари классификацияси, ёрдамчи ва мажбурий вентиляция. Респиратор ёрдам даражалари.
 68. Хажм буйича мажбурий ва мажбурий синхронлаштирилган вентиляция (CMV, A/C) . Бошкарув параметрлари ва мониторинг.
 69. Босим буйича мажбурий ва мажбурий синхронлаштирилган вентиляция (PCV) . Бошкарув параметрлари ва мониторинг.
 70. Ёрдамчи вентиляция (босим ёрдамидаги вентиляция, PS, доимий ошиб турувчи босим, CPAP) Бошкарув параметрлари, мониторинг.
 71. Синхронлашган, алмашинувчи, мажбурий вентиляция. (SIMV) Бошкарув параметрлари ва мониторинг.
 72. Доимий босим ошиб турувчи, икки боскичли навбатли вентиляция(BIPAP, APRV)  Бошкарув параметрлари ва мониторинги.
 73. Вентиляциянинг автоматик бошкаруви , "auto-flow" , APV, PPS, эндотрахеал трубка каршилиги компенсанцияси.
 74. Трахеа интубацияси: курсатма, урнатиш техникаси, асбоблар.
 75. Трахеа интубацияси: эрта ва кечги асоратлар, диагностика, даволаш ва эхтиёт чоралари.
 76. Томирга тушиш турлари, урнатилиш ва пункция килиш техникаси , марказий вена катетеризацияси.
 77. Марказий вена катетеризацияси: эрта  ва кечги асоратлар, диагностика ва даволаш. Катетеризацион сепсис.
 78. Сепсиснинг халкаро номенклатураси, сепсис ва септик шок этиологияси, патогенези.
 79. Сепсис ва септик шок диагностикаси клиникаси интенсив даволашнинг асосий тамойиллари.
 80. Сепсисда антибактериал терапия. Деэскалационный режим.
 81.  Инотроп кумак; уч боскичли схема , асосий фармакологик дори воситалар.
 82. Сепсисли беморларда иммун терапия ва парентерал овкатлантириш.
 83. Парентерал овкатлантириш: курсатма, схемалар, асосий дори воситалар, асоратлар , эффективлик мониторинги.
 84. Куйиш касаллигида тизимли яллигланиш жавоби синдроми юзага келиш механизми ва патогенезининг замонавий талкини.
 85. Куйиш шокида реанимация ва интенсив даволаш.
 86. Команинг этиологияси , патогенези ва дифференциал диагностикаси.
 87. Коматоз холатида интенсив даволаш.
 88. Аллергик холатлар этиологияси, патогенез, диагностика, клиника ва интенсив даволаш.
 89. Анафилактик шок клиник шакллари, кечиш турлари ва интенсив даволаш.
 90. Бош-мия жарохати классификацияси , диагностикаси ва клиникаси.
 91. Бош-мия жарохатида интенсив даволашнинг асосий тамойиллари ва йуналишлари.
 92. Геморрагик шок этиологияси патогенези ва клиникаси.
 93. Геморрагик шок ва уткир кон йукотилишида интенсив даволаш.
 94. Кон гурухларини аниклаш. Кон препаратлари куйишда хужжатларни юритиш.
 95. Эритроцитар масса, ювилган эритроцитлар, ЯМП, криопреципитат, тромбоконцентрат. Саклаш коидалари. Ишлатилиш хусусиятлари.
 96. Астматик статуснинг асосий патогенетик сабаблари. Огирлик даражасини бахолаш, диагностика усуллари ва клиник куриниши.
 97. Астматик статусни даволашда асосий тамойиллари ва йуналишлари.
 98. Астматик статусда нафас бузилишини коррекция килиш. УСВга утказишга курсатма, вентиляция режими танлови.
 99. Астматик статусда гормонал терапия. Схемалар, усуллар, асосий фармакологик дори воситалари.
 100. Гестознинг огир шакллари (преэклампсия, эклампсия) ривожланиш этиологияси, патогенези ва хавф гурухлар.
 101. Гестозларда огирлик даражасини бахолаш, клиник куриниши ва интенсив даволашнинг асосий сабаблари.
 102. Огир гестозларда гемодинамика, нафас,  бузилишини, коагулопатияларни коррекциялаш.
 103. HELLP -синдроми ва ОЖГБда интенсив терапиянинг узига хослиги.
 104. Уткир буйрак етишмовчилиги этиологи ва патогенези
 105. Уткир буйрак етишмовчилиги диагностикаси ва даволаш.
 106. Уткир буйрак етишмовчилигида интенсив даволаш.
 107. Травматик шок даволаш тамойиллари, профилактикаси, диагностикаси ва мумкин булган асоратларни даволаш (ёг эмболияси, чукур веналар тромбози ва хоказо).
 108. "Юрак ритмининг бузилиши" тушунчаси. Этиология, классификацияси  ва ритм бузилишининг механизми.
 109. Юрак ритми бузилиши мавжуд ута огир беморлар диагностикаси, клиникаси. Антиаритмик терапия тамойиллари.
 110. Синусли тахикардия ва брадикардия, суправентрикуляр ва коринчали тахикардия. Этиологияси клиникаси ва интенсив даволаш.
 111. Булмачалар пароксизмал милтиллаши. Булмачалар пароксизмал хилпиллаши. Этиологияси , клиникаси ва интенсив даволаш.
 112. Коринчалар ва булмачалар фибрилляцияси. АВ–блокадалари. Этиология, клиника ва интенсивная даволаш.
 113. Упка шиши этиологияси, патогенези ва диагностикаси.
 114. Упка шишида интенсив даволаш.
 115. Умумий совук уриши ва музлашнинг этиологияси, патогенези ва  хар хил даражаларидаги клиник куринишлар.
 116. Совук уришида интенсив даволаш ва реанимация чоралари. Мумкин булган асоратларни даволаш.
 117. Шур ва чучук сувда чукиш: патогенез, клиника ва интенсив даволаш.
 118. Термоингаляцион травма. Патогенез, клиника ва интенсив даволашдаги замонавий ёндошув.
 119. Электротравма. Комбинирланган термоэлектрик зарарланган беморларда клиника ва итенсив даволаш.
 120. Уткир таркалган перитонит этиологияси , клиникаси , клиник куриниши.
 121. Уткир таркалган перитонит огирлик холатини бахолаш комплекс интенсив даволаш йуналишлари.
 122. Уткир таркалган перитонитли беморларни жаррохлик олди тайёрлаш ва анестезиологик таъминотнинг узига хослиги. Уткир таркалган перитонит мавжуд беморни интраоперацион олиб бориш тартиби усуллари, коидалари.
 123. Операциядан кейинги даврда уткир таркалган перитонит билан огриган беморларни даволашнинг асосий йуналиш ва коидалари.
 124. Уткир таркалган перитонитда адекват антибактериал терапия: схемалар, асосий дори воситалари. Антибактериал терапияда деэскалацион тартиб.
 125. Уткир таркалган перитонитда иммун, антицитокин терапия ва нутритив кумак: курсатма, схемалар, асосий дори воситалар.
 126. Синтетик глюкокортикостероидлар:  классификация, таъсир механизми.  Дори воситаларнинг клиник-фармакологик хусусиятлари
 127. Ута огир беморларда глюкокортикостероидли терапияга курсатма тавсия килинган схемалар, карши курсатмалар ва ножуя таъсирлари.
 128. Уткир жигар етишмовчилиги. Классификация, асосий клиник-морфологик шакллари, патогенези ва клиникаси.
 129. Уткир жигар етишмовчилигида интенсив даволаш коидалари ва йуналишлари.
 130. Бактериал менингит патогенези, клиникаси, диагностикаси, ва интенсив даволаш.
 131. Организмнинг табиий ва сунъий детоксикацияси усуллардаги классификацияси.
 132. Детоксикациянинг жаррозлик усуллари. Курсатма, техник имкониятлар, карши курсатма, ножуя таъсири ва асоратлар.
 133. Госпитал пневмониялар: этиологияси, классификацияси хавф гурухлари ва диагностика.
 134. Госпитал пневмония клиникаси ва асосий интенсив даволлаш йуллари. Антибактериал терапия.
 135. Ута огир беморларда метоболик дистресс-синдроми тушунчаси. Ута огир беморларда метаболизм бузилишини коррекциялаш, клиник-лаборатор критерийлари ва усуллари.
 136. Тромбоэмболик холат классификацияси. Хаво (газ) эмболияси.
 137. Упка артерияси тромбоэмболияси. Этиология , диагностика ва интенсив даволаш.
 138. Тромбоэболик асорат профилактикаси,  карши курсатма утказиш коидалари, эффективлик курсаткичлари.
 139. Амниотик суюклик эмболияси. Этиология, диагностика ва интенсив даволаш.
 140. Ёг эмболияси этиология диагностика ва интенсив даволаш.
 141. Уткир миокард инфаркти этиологиси, диагностикаси ва клиник куриниши.
 142. Уткир миокард инфаркти интенсив даволашнинг асосий тамойиллари.
 143. Уткир инфаркт миокардда огрик синдромини йукотиш усуллари ва дори воситалари. Тромболитик терапия.
 144. Уткир деструктив панкреатит этиологияси, патогенези ва клиникаси
 145. Уткир деструктив панкреатитда диагностика ва интенсив даволаш
 146. Мияда кон айланишиниг уткир бузилиши этиологияси, патогенезиуйи,  клиникаси.
 147. Мия инфарктида интенсив даволаш.
 148. Субарахноидал кон куйилишда интенсив даволаш.
 149. Уткир коронар синдром, миокард инфаркти интенсив даволаш тамойиллари, гепаринотерапия эффективлиги.
 150. ДВС-патогенез, клиника, диагностика, интенсив даволаш
 151. Постреанимацион синдроми: патофизиологияси, клиникаси, бемор холатининг огирлик даражасини бахолаш.
 152. Мия улими. Сабаби, клиникаси, биологик мия улимининиг констатацияси протоколи.
 153. Постреанимацион касалликда интенсив даволаш.
 154. Упка-юрак-мия реанимацияси олиб боришнинг замонавий протоколи.
 155. Клиник ва биологик улим, терминал холатларнинг аниклаш ва диагностик критерийлари.
 156. Уткир захарланишларнинг структураси. Захарлар терминологияси ва классификацияси. Захарланиш боскичлари ва даврлари.
 157. Организмда захарларнинг транспорти, таксимланиши ва метаболизми.
 158. Уткир захарланишларда интенсив даволашнинг асосий тамойиллари.
 159. Уткир захарланишларда асосий синдромлар.
 160. Уткир захарланишларда антидот терапияси.
 161. Хазм трактидаги кимёвий куйиш: классификацияси, клиник кечиши ва асоратлар.
 162. Ишкорлар, минерал ва органик кислоталар билан захарланишда клиник кечиши ва интенсив даволашнинг узига хослиги
 163. Куйдирувчи таъсирга эга моддалар билан уткир захарланганда комплексли интенсив даволаш
 164. Огир метал бирикмалари билан захарланганда диагностика, клиника ва интенсив даволаш.
 165. Дори воситалари билан уткир захарланиш. Классификация, диагностика ва интенсив даволашнинг асосй йуналишлари.
 166. Салицилатлар билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 167. Силга карши ва антигистаминли дори воситалари билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 168. Клофелин билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 169. Парацетамол билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 170. Барбитуратлар билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 171. Бензодиазепинлар билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш
 172.  Нейролептиклар билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 173. Антидепрессантлар билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 174. Юрак гликозидлари билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 175. Бета-блокатор ва антиаритмик дори воситалари билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 176. Усимликлар захри билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 177. Жонивор захри билан захарланганда диагностикаси, клиникаси ва интенсив даволаш.
 178. ФОБ билан захарланганда диагностикаси, патогенези, клиникаси ва интенсив даволаш.
 179. Абстинент синдромида  диагностика, клиникаси ва интенсив даволаш.
 180. Алкоголь ва унинг суррогатлари билан захарланиш. Классификация, спиртнинг организмда биотрансформация йули. Лаборатор диагностика.
 181. Этанол билан уткир захарланиш: патогенез, клиник куриниши, диагностика ва интенсив даволаш..
 182. Метанол билан уткир захарланиш: патогенез, клиник куриниши, диагностика ва интенсив даволаш
 183. Этиленгликоль билан уткир захарланиш: патогенез, клиник куриниши, диагностика ва интенсив даволаш.
 184. Хлорли углеводород билан захарланиш: патогенез, клиник куриниши, диагностика ва интенсив даволаш.
 185. Ис гази билан захарланиш: патогенез, клиник куриниши, диагностика ва интенсив даволаш.
 186. Метгемоглобин хосил килувчи моддалар билан захарланиш: патогенез, клиник куриниши, диагностика ва интенсив даволаш.


Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz