o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

Пульмонология

 1. Экспиратор хансираш кайси холатга хос
 2. Кайси синдромга кон тупириши хос
 3. Кайси перкутор товуш упканинг юкори хавочанлигини билдиради
 4. Овоз дириллашини кучайиши кузатилади
 5. Везикуляр нафас эшитилади
 6. Крепитация хос физикал белгиларни айтинг
 7. Крупоз пневмониянинг авж олган даврида кайси перкутор товуш аникланади
 8. Бронхиал нафас качон эшитилади
 9. Амфорик нафаскачон  эшитилади
 10. Овоз дириллаши качон сусаяди
 11. Бронхиал астмада конда куйидаги узгаришлар кузатилади
 12. Куйидагилардан кайси бирида шиллик-конли балгам аникланади
 13. Нафаснинг рестриктив типда бузилиши нимани билдириши мумкин
 14. Нафас хажми бу нима
 15. Нафас олишнинг резерв хажми бу
 16. Нафас чикаришнинг резерв хажми бу
 17. Упканинг колдик хажми бу
 18. Сурункали бронхитда курук йуталга сабаб
 19. Бронхиал  обструкция куйидагилар ёрдамида аникланади
 20. Дори воситаларнинг оптимал дозасини кабул килишни таъминловчи бронхолитикларни амбулатор шароитда кабул килишнинг энг кулай усули
 21. Холинолитикларнинг орасида бронхиал дарахт рецепторларига  таъсир курсатувчи, бронхоспазмни энг самарали бартараф этувчи  ва энг кам ножуя таъсирли дори восита
 22. Узок таъсир курсатувчи пуринлар гурухига тегишли бронхолитиклар ( метилксантинлар)
 23. Бронхиал астма хуружидан астматик холат I даврининг фарк килувчи аник белгиси
 24. Касалхонадан ташкари пневмония кузгатувчиси куп холларда
 25. Транссудат экссудатдан фаркланади
 26. Касалхона ичи пневмония кузгатувчиси куп холларда
 27. Кекса ёшдаги беморларда касалхона ичи пневмония кузгатувчиси куп холларда.
 28. Ортирилган иммун танкислик синдроми бор кишиларда учрайдиган пневмония кузгатувчиси.
 29. Грипп эпидемияси даврида куп учрайдиган пневмония кузгатувчиси
 30. Пневмококкли пневмония тахмин килинган холларда тавсия этилади
 31. Нормада нафас олиш курсаткичи
 32. Кайси кассаликда балгамнинг 3-катламли булиши хос
 33. Обструкцияни асосий критерияларини санаб беринг.
 34. Пневмониянинг хаёт учун энг хавфли асорати
 35. Упка эмфиземасида куйидаги нафас эшитилади.
 36. СОУК дигностикасида шарт текширув усили
 37. Пневмонияда   антибиотиклар буюришнинг тахминий муддати  
 38. Обструкция кайтар хисобланади
 39. СУОК га хос белгилари
 40. Сурункали упка-юрак етишмовчилигида кондаги узгаришлари
 41. СОУКни турлари
 42. Куйидагиларнинг кайсиси муковисцидозга хос эмас
 43. Упка эмболияси бор касалларда куйидагиларнинг кайсилари учрамайди
 44. Куйидаги кайси белгилар хар доим катталардаги респиратор дистресс-синдромда кузатилади.
 45. Астма хуружи тугагандан кейин ФВД да нима аникланади.
 46. Куйидаги кайси курсаткичлар нафас йуллари обструкциясини курсатади.
 47. Кайси диагностик усуллар купрок упка эмболияси учун хос
 48. Нафаснинг рестриктив типида бузилиши нимани билдириши мумкин
 49. ИГКСга талукли
 50. В2 адреностимуляторга талукли
 51. Микоплазмали зотилжамда самарали хисобланади
 52. Легионелла келтириб чикарган уткир зотилжамни даволада кайси антибиотик ни ишлатган маъкул
 53. Упка абсцессли 42 ёшли беморга оксациллин эффекти булмаса кайси антибиотикни куллаган маъкул
 54. Брон-упка симптомлари бор муковисцидозли беморга кайси антибиотиклар куллаган маъкул
 55. Аминогликозидлар гурухига киради
 56. Макролидларга киради
 57. Упканинг сурункали обструктив касаллигида упка гипертензиясини даволашда кайси тактикани куллаш маъкул
 58. Кайси касалликларнинг плевра суюклигида канд микдори кам булиши мумкин
 59. Куйидагилардан ташкари кайсилари астмада бронхиал обструкциянинг факторлари хисобланади
 60. Куйидаги кайси комбинациялар муковисцидозни аник ташхисига ёрдам беради
 61. Саркоидозни базис терапияси
 62. Лейкотриен рецепторлар антогонистларига киради
 63. 53 ешли аелда холецистэктомиянинг 4 кунида уткир зотилжам ривожланди. Кайси антибиотикни куллаш керак
 64. Упканинг сурункали обструктив касаллигида упка гипертензиясини даволашда кайси тактикани куллаш маъкул
 65. Упка эмболия клиникасида куйидагиларнинг кайсилари учрайди
 66. Куйидаги кайси комбинациялар муковисцидозни аник ташхисига ёрдам беради
 67. Қуруқ плевритда қайси ҳолатда оғриқ бўлмаслиги мумкин 
 68. Бемор 56 еш, шикояти- тинч холатда хансираш, уйкуга тортиш, оекда шишлар, диффуз цианоз, III даражада семизлик. Буйин томирлари кенгайиши. Юрак товушлари бугик. Упкасида везикуляр нафас сусайган. ЭКГда синусли тахикардия. Ташхис
 69. Унг булмачанинг гипертрофик белгилари
 70. Бронхоэктатик касалликда информатик текшурув
 71. Упканинг сурункали абсцесснинг хос асорати
 72. Экссудатив плевритга хос булмаган белги
 73. Геморрагик суюклик кайси касалликка хос
 74. Бронхиал астма билан бемор упкасида аускультация эшитилади
 75. Уткир упка юракни сабабини курсатинг
 76. Бронхоэктатик касалликда балгамни куриниши
 77. Плевра суюклигни кайси минимал микдорида физикал белгилари аникланади
 78. Плевра суюклигни кайси минимал микдорида рентгенологик белгилари аникланади
 79. Перкутор бугикликни бир ковургага кенгайиши плевра суюклигни кайси микдорига ошишига боглик
 80. Марказий упка ракининг энг оддий ва етарли ахборотли барвакт диагностика усули
 81. Узок вакт давомида курук йутал ва кон туфлашда биринчи булиб тахмин килинади
 82. Стафилококкли пневмония куп учрайди
 83. Пневмонияни погонали даволаш принципини айтиб беринг
 84. Кузгатувчи синама деганда нима тушунасиз.
 85. Штанге Генче синамаси нама
 86. Нафас олиш сонининг меёрий курсаткичлари нечта
 87. Функционал текширувларда обструктив ва рестректив узгаришларни курсаткичларини айтиб беринг
 88. Астматитк холатда беморга куллаш лозим булган Глюкоокортикоид дорини дозаси ва куллаш йурикномасини айтиб беринг
 89. Эрталабки вареабиллик (бронхиал астма беморларда) деганда нимани тушунасиз
 90. Небулайзер птерапияни утказиш конун коидаларини айтиюб беринг
 91. Бронхолитикларни гурухларини санаб беринг
 92. Бронхиал астма касалларида базис даво деганда нимани тушунасиз
 93. Кенгайтирувчи синама нима ва кандай утказилади.
 94. Бронхиал обструкциянинг компонентларини айтиб беринг
 95. Саркаидознинг классификациясини айтиб беринг
 96. Уткир бронхитни даволаш принципларини айтиб беринг.
 97. Эксудатив плевритни трансудатдан фаркини апйтиб беринг
 98. Юкори нафас аъзолари касалликларини пастки нафас йулларига таъсир механизмини айтиб беринг
 99. Кенгайтирувчи синама кайси касалликларни ташхислашда ишлатилади.
 100. Микоплазмали зотилжамда самарали хисобланади


Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz