o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

Нур ташхиси

Нур ташхиси врачларини аттестацияга тайёрлаш учун тахминий саволлар руйхати

 1. Рентген нурланишининг физик хусусиятлари.
 2. Рентгенографик тасвирнинг асосий хусусиятлари.
 3. Рентген нурларининг манбалари.
 4. Рентген нурланишининг детекторлари.
 5. Умумий рентген диагностик аппаратлар.
 6. Махсус рентген диагностик аппаратлар.
 7. КТ-диагностик курилмасининг хусусиятлари.
 8. Рентген диагностика курилмаси сифатининг назорати.
 9. Фотографик материалларнинг асосий хусусиятлари.
 10.  Кулда ишловчи фотолаборатория жараёни.
 11.  Автоматик ишловчи фотолаборатория жараёни.
 12.  Фотолаборатория курилмаси ва мосламалари.
 13.  Фотолаборатор жараённинг сифатини назорат килиш.
 14.  ЯМР-ходисасининг физик хусусиятлари.
 15.  МРТ-диагностик аппаратининг тавсифи.
 16.  Ионизацияловчи нурланишларнинг биологик таъсири.
 17.  Кичик дозадаги ионизацияловчи нурланишнинг таъсири.
 18.  Рентгенологик текширувлар вактидаги хавфсизлик устидан назорат.
 19.  Нурланиш дозалари ва улчов бирликлари.
 20.  Беморларнинг индивидуал нурланиш дозаларини хисоблаш ва аниклаш коидалари.
 21.  Рентген хонаси ходимларининг индивидуал нурланиш дозаларини хисоблаш ва аниклаш коидалари.
 22.  Беморлар ва тиббиёт ходимларининг нур юкламасини чегаралаш принциплари.
 23.  Беморлар, тиббиёт ходимлари ва ахолининг рентленологик текширув вактидаги химоя воситалари.
 24.  Рентгенологик текширувлар вактида индивидуал  дозаларни камайтириш йуллари .
 25.  Рентген хонасидаги стационар ва индивидуал радиацион химоя воситаларига талаблар.
 26.  Радиацион аварияларда тиббий ёрдам курсатиш.
 27.  Бош ва буйиннинг нур ташхиси усуллари.
 28.  Бош суяги касалликларида нур ташхиси.
 29.  Бош мия касалликларида нур диагностикаси.
 30.  Мия ичи усмаларида нур ташхиси.
 31.  Бош мияниг кон-томир касалликларида нур ташхиси.
 32.  Бош мия травмаларида ва унинг асоратларида нур ташхиси.
 33.  Бош мия касалликларининг  нур ташхиси.
 34.  Кулок, бурун, бурунхалкум ва бурунолди бушликларининг нур ташхиси.
 35.  Куз ва куз косаси касалликларида нур ташхиси.
 36.  Тиш ва жаг касалликлари нур ташхиси.
 37.  Калконсимон ва калконолди безлари касалликлариниг нур ташхиси.
 38.  Кукрак кафаси аъзоларининг нур ташхиси усуллари.
 39.  Упка суратининг узгариши.
 40.  Упканинг бирламчи уткир яллигланиш касалликларининг нур ташхиси.
 41.  Упканинг иккиламчи уткир яллигланиш касалликларининг нур ташхиси.
 42.  Пневмония ва упка ракининг таккослама ташхисоти.
 43.  Кон айланишининг бузилиши натижасида келиб чикувчи. пневмониялар (гипостатик, инфарктли). Таккослама ташхиси.
 44.  Упка ва бронхларнинг сурункали яллигланиш ва йирингли касалликларида нур ташхиси.
 45.  Бронхоэктатик касалликнинг нур ташхиси.
 46.  Упка эмфиземасининг нур ташхиси.
 47.  Касб касалликларида упкадаги узгаришларнинг нур ташхиси.
 48.  Кукракичи лимфа тугунлари силининг нур ташхиси.
 49.  Упканинг таркок диссеминирланган сили нур ташхиси.
 50.  Упканинг учокли силида нур ташхиси.
 51.  Упканинг инфильтратив силида нур ташхиси.
 52.  Упканинг каверноз силида нур ташхиси.
 53.  Упка силининг таккослама ташхиси.
 54.  Пневмокониознинг таккослама ташхиси.
 55.  Упканинг марказий раки нур ташхиси.
 56.  Упканинг периферик раки нур ташхиси.
 57.  Упка ракининг таккослама ташхиси.
 58.  Упканинг метастатик усмаси нур ташхиси.
 59.  Упканинг системали касалликларида нур ташхиси.
 60.  Лимфогранулематознинг нур ташхиси.
 61.  Упка шишишининг нур ташхиси.
 62.  Упка артерияси эмболиясининг  нур ташхиси.
 63.  Медиастинитларнинг нур ташхиси.
 64.  Кукс оралиги усмалари нур ташхиси.
 65.  Кукс оралиги метастатик зарарланишии нур ташхиси.
 66.  Плевритларнинг нур ташхиси.
 67. Плевра усмаларининг нур ташхиси.
 68.  Кукрак бушлигининг шикастланишлари ва уткир касалликларида шошилинч  нур ташхиси.
 69.  Корин бушлиги аъзоларининг нур ташхиси усуллари.
 70.  Гиршпрунг касаллигининг нур ташхиси.
 71.  Эзофагитнинг нур ташхиси.
 72.  Диафрагма кизилунгач тешигининг чурраларида нур ташхиси.
 73.  Халкум ва кизилунгач касалликлари нур ташхиси.
 74.  Ошкозоннинг ялигланиш касалликлари нур ташхиси.
 75.  Ошкозоннинг яхши сифатли усмалари нур ташхиси.
 76.  Ошкозон кичик ракининг нур ташхиси.
 77.  Ошкозоннинг емон сифатли усмалари нур ташхиси.
 78.  Ошкозон ва 12-бармокли ичак яра касалликларининг нур ташхиси.
 79.  Ошказон яраланишининг таккослама ташхиси.
 80.  Операция килинган ошкозоннинг нур ташхиси.
 81.  Ингичка ичак касалликларининг нур ташхиси.
 82.  Йугон ичак функционал ва яллигланиш касалликларининг нур ташхиси.
 83.  Йугон ичак яхши сифатли усма касалликларининг нур ташхиси.
 84.  Йугон ичак ёмон сифатли усма касалликларининг нур ташхиси.
 85.  Йугон ичак усма касалликларининг таккослама нур ташхиси.
 86.  Жигар касалликларининг нур ташхиси.
 87.  Ут копи в ут йуллари касалликларининг нур ташхиси.
 88.  Сарикликнинг таккослама ташхиси.
 89.  Ут-тош касаллигининг нур ташхиси.
 90.  Ошкозоности бези касалликларининг нур ташхиси.
 91.  Талок касалликларининг нур ташхиси.
 92.  Диафрагма касалликларининг таккослама ташхиси.
 93.  Корин бушлиги яллигланиш касалликларининг нур ташхиси.
 94.  Корин бушлигининг аъзолардан ташкари усмаларининг нур ташхиси.
 95.  Корин бушлиги жарохатлари ва уткир касалликларида шошилинч нур ташхиси.
 96.  Сут бези яхши сифатли усмаларининг нур ташхиси.
 97.  Сут бези ёмон сифатли усмаларининг нур ташхиси.
 98.   Юрак ва кон-томирларни нур ташхиси усуллари.
 99.  Кичик кон айланиш доирасидаги гемодинамик бузилишларнинг нур ташхиси.
 100. Юракнинг орттирилган митрал нуксонларида нур ташхиси.
 101. Юракнинг орттирилган аортал нуксонларида нур ташхиси.
 102. Юрак тугма нуксонлари ва томирлар ривожланишининг аномалияларида нур ташхиси.
 103. Миокард касалликларининг нур ташхиси.
 104. Упка-юрагининг нур ташхиси.
 105. Перикард касалликларининг нур ташхиси.
 106. Аорта касалликлари нур ташхиси.
 107. Артерия кон томирлари касалликларининг нур ташхиси.
 108. Вена кон томирлари касалликларининг нур ташхиси.
 109. Атеросклерознинг нур ташхиси.
 110. Корин аортаси ва периферик кон-томирлар окклюзиясида нур ташхиси.
 111. Юрак ишемик касалликлари нур ташхиси.
 112. Кардиологияда интервенцион радиология. Усуллари, имкониятлари ва техникаси.
 113. Суяк ва бугимларни текшириш усуллари.
 114. Тана скелетининг травматик жарохатларида нур ташхиси.
 115. Патологик суяк синишларининг нур ташхиси.
 116. Скелет ривожланиши нуксонларининг нур ташхиси.
 117. Сколиоз касаллигининг нур ташхиси.
 118. Суякнинг яллигланиш касалликларида нур ташхиси.
 119. Суяк силининг нур ташхиси.
 120. Суякнинг яхши сифатли усмалари ва усмасимон касалликлари нур ташхиси.
 121. Суякнинг бирламчи хавфли усмалари нур ташхиси.
 122. Суякнинг иккиламчи хавфли усмалари нур ташхиси.
 123. Суяк усмаларининг таккослама ташхиси.
 124. Суякнинг метаболик ва эндокрин касалликларида нур ташхиси.
 125. Суякларнинг асептик некрози нур ташхиси.
 126. Кон ва ретикулоэндотелиал система касалликларида скелет зарарланиши нур ташхиси.
 127. Бугимларнинг яллигланиш касалликлари нур ташхиси.
 128. Бугимларнинг дегенератив касалликлари нур ташхиси.
 129. Бугимларнинг усма ва усмасимон хосилалари нур ташхиси.
 130. Бугим касалликларининг таккослама ташхиси.
 131. Умуртка ва орка мия травматик шикастланишларида нур ташхиси.
 132. Умуртканинг дегенератив касалликлари нур ташхиси.
 133. Умуртка ва орка мия яллигланиш касалликларида нур ташхиси.
 134. Умуртка ва орка мия усма касалликларида нур ташхиси.
 135. Сийдик-айирув системаси органларининг аномалиялари нур ташхиси.
 136. Сийдик-айирув системаси органларининг яллигланиш касалликларида нур ташхиси.
 137. Гидронефроз нур ташхиси.
 138. Сийдик-тош касаллигининг нур ташхиси.
 139. Буйрак усмаларининг нур ташхиси.
 140. Сийдик копи усмаларининг нур ташхиси.
 141. Простата бези  касалликларида нур ташхиси.
 142. Аёллар жинсий аъзоларининг касалликларида нур ташхиси.
 143. Бачадон ва бачадон ортиги усмаларининг нур ташхиси.
 144. Акушерликда нур ташхиси.
 145. Буйрак ва сийдик копининг травматик шикастланишида нур ташхиси.
 146. Урологияда шошилинч нур ташхиси.
 147. Гинекологияда шошилинч нур ташхиси.
 148. Болаларда упка яллигланиш касалликларининг нур ташхиси.
 149. Пилороспазм ва пилоростеноз нур ташхиси.
 150. Ичак анвагинациясининг нур ташхиси .
 151. Болаларда юрак кон-томир тизимининг касалликларида нур ташхиси.
 152. Болаларда сийдик-айирув аъзоларининг касалликларида нур ташхиси.
 153. Болаларда суякнинг яллигланиш касалликларида нур ташхиси.
 154. Тугма сон суяги чикишининг нур ташхиси.


Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz