o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

Детская и подростковая гигиена узб

Детская и подростковая гигиена узб

 • ЖСН буйича академик лицейлар ва касб-коллежлардаги укитиш тартиби, мехнат мухофазасини уюштириш, саклаш ва ташкиллаш тириш буйича сан.врачи фаолиятини чекловчи хужжатни айтиб беринг:
 • Чукурлаштирилган санитария текшируви кайси кисмлардан тузилган:
 • Текширув актларининг кандай шаклларини биласиз?
 • Келтирилган хужжатлардан ?айсилари хар бир объект иш-папкасида бўлиши шарт:
 • Санкциялар ?ўйилганда харакатлар кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • МБМ ?урилишига ер участкасини ажратиш бўйича хулоса тузишда ?айси шаклдан фойдаланилади
 • МБМ ички планировкасида ?айси асосий тамойил (принцип) ишлатилади?
 • Фаол эътиборни давомийлиги 7-10 ёшдаги болаларда, минутига:
 • Мактабгача болалар муассасаси участкасида гурухли майдончалар сони:
 • Организмнинг ?атти? чарчаши - бу:
 • "Давлат Санитария назорати тў?рисида"ги ?онуннинг асосий масалалари:
 • ЖСН олиб борувчи мансабдор шахсларни хукларини асосий турларини санаб утинг:
 • Болалар ва усмирлар гигиенасининг асосий масаласи нидаман иборат?
 • БУГ усуб келаетган организмга кайси омиллар таъсирини урганади?
 • БУГ бошка гигиеник фанлардан нима билан фаркланади?
 • БУГ урганиш объекти булиб нима хисобланади?
 • Дастлаб, БУГ буйича врач кайси касалликнинг олдини олиш масаласи куйяди
 • БУГ буйича профилактик чора-тадбирлар, нимага асосланиб ишлаб чикилади?
 • Болалар ва усмирлар орасида профилактик чора-тадбирларни утказиш учун нима асос булади?
 • Болаларга ташки мухит омилларини кайси услуб урганади?
 • Согликни саклаш амалиетида БУГ нима билан шугулланади?
 • Санитария эпидемиология хизматини ташкиллаштириш тамонларига нима кирмайди?
 • ДСЭНМ БУГ булими ишини уюштиришнинг асосий йуналишларини курсатинг:
 • ДСЭНМ БУГ булимида асосий тадкикот услубларини курсатинг:
 • Кайси ДСЭНМ I даражадаги бошкарувга киради?
 • ДСЭНМ БУГ врачи фаолиятини кайси бахолаш мезонларини биласиз?
 • Саломатлик холатининг кандай курсаткичларини биласиз?
 • Патологик зарарланиш дегани нима?
 • Тез касалланувчи болалар дегани нима?
 • Мурожаатга кура касалланиш кандай аникланади?
 • Кукрак эмизикли ешдаги даврнинг оралигини тугри курсатинг
 • Саломатлик индексини хисоблаш учун кандай маълумотлар керак?
 • Саломатлик гурухларидан канчасини биласиз:
 • Кайси болалар I саломатлик гурухига таълукли:
 • II саломатлик гурухига кайси болалар кирадилар:
 • III саломатлик гурухига кайси болалар кирадилар:
 • IV саломатлик гурухига кайси болалар кирадилар:
 • Болаларни хисобга олиш картасини курсатинг:
 • Болалар ва усмирларнинг саломатлигини асосий ифодиловчи омиллари:
 • Тиббий курикмаларни болани биринчи ой хаетида, даврийлиги кандай?
 • Еш болалик даврида тиббий курикларни утказиш даврилиги:
 • Узбекистонда болалар ва усмирлар орасида кандай хасталиклар купрок учрайди?
 • Соматометрик курсаткичларга жисмоний ривожланиш кайси курсаткичлари киради?
 • Физиометрик курсаткичларни аниклаш учун кандай асбоблар керак?
 • Регрессия шкаласи буйича бахолаш услуби энг кулай хисобланади, нимага?
 • Болалар ва усмирларнинг чукурлаштирувчи тиббий курик утказилганда кичик доира мутахассисларидан кайсилари жалб этилади?
 • Болаларни саломатлик холатини тезкор аниклаш учун кайси услуб ишлатилади?
 • Касалланишнинг барча вокеаларини бир йил давомида 100 та бола хисобига олиш, бу....?
 • Тез-тез касалга чалинадиган болалар фоизини нимага нисбатан аниклашади:
 • Бир касалликка чалинган болалар сонига нисбатан, узок муддатли хасталанганлар деб, ... касал булган
 • Ташки мухит омилларини меъёрлашда нимага эътибор бериш керак?
 • ДСЭНМ eтакчи ташкиллаштиришг жамоани курсатинг?
 • Объектни санитария холати даражасини бахолаш кандай олиб борилади?
 • ДСЭНМда БУГ булим врачининг асосий масалалари ва иш вазифалари:
 • 11-14 еш болалар орасида 5 тоифа йринга кайси касалликлар киради:
 • 7-10 еш болалар орасида мурожаат буйича кайси касалликлар I тоифа уринга эга:
 • 7-10 еш болалар орасида мурожаат буйича II тоифа уринда туради?
 • 7-10 еш болаларда кайси касалликлар мурожаат буйича III тоифа уринга эга?
 • 7-10 ёш болалар орасида мурожаат буйича кайси хасталиклар IV тоифа урнига эга?
 • 7-10 ёш болалар орасида мурожаат буйича кайси хасталиклар V тоифа урнига эга?
 • 7 ёш болани кайси саломатлик гурухига киритиш лозим, агарда у 1 йил ичида 5 марта УРВИ касаллиги билан хасталанган?
 • Бахолаш жадваллари буйича жисмоний ривожланишни бахолаш усулбларини курсатинг:
 • Болаларнинг биологик ривожланиши нимага асосланиб белгиланади?
 • Мактаб болаларнинг чукурлаштирилган тиббий курик дастури кайси текширувларни ичига олади?
 • Болалар ва усмирларнинг усиши ва ривожланишини асосий конуниятларни аниклаш:
 • Болалар саломатлиги нима деган саволнинг жавобини курсатинг:
 • Болалар саломатлиги ва жисмоний ривожланишини назорат килиш кимлар зиммасида?
 • Акселерация дегани нима?
 • Болаларда акселерациянинг асосий намоенлари?
 • Усиш, ривожланиш ва саломатликни мустахкамлаш омили сифатидаги фаолиятни аникланг:
 • Болаларни саломатлик гурухлариги ажратиш асосида нима ётади?
 • Касалланиш дегани нима?
 • Скрининг тест буйича болалар соглиги кандай бахоланади?
 • Касалланиш ва улишни олдини олиш учун биринчи булиб, кайси чора-тадбир мухимдир?
 • Узбекистон Республикасида Давлат санитария назоратини регламентловчи конуний хужжатларини курсатинг:
 • МБМ (мактабгача болалар муассасаси) участкасида минимал кукаламзорлаштириш майдони кандай булиши шарт:
 • Болалар муассасаларни курилиш жараёнида грунт сувларни минимал даражаси:
 • Кайси масофада асосий банодан дарахтларни утказиш рухсат берилган:
 • Ахоли турар жойиларида болалар муассасаларини жойлаштириш кайси хужжатга кура регламентланади?
 • МБМ (мактабгача болалар муассасаси) курилишига ажратилган ер участкасига хулоса тузиш пайтида кайси шаклдан фойдаланиш зарур?
 • МБМ (мактабгача болалар муассасаси) иситиш ва вентиляцияланишини лойихалаштирганда кайси хужжат ишлатилади?
 • МБМ (мактабгача болалар муассасаси) табиий ва сунъий ёрукликни лойихалаштирганда кайси хужжат ишлатилади?
 • Мактаб ошхонасига кируришдаги кул ювиш учун мосламанинг 1-таси нета укувчига хисобланган?
 • Чизмачизик ва расм дарслари кабинетларининг оптимал ориентацияланишини курсатинг:
 • Болалар согломлаштириш муассасасининг кабул килиш актини (хисоб) укув шаклини курсатинг?
 • Реконструкция еки курилаетган объектдаги огохлантирув санитар назоратини олиб бориш картаси шаклини курсатинг:
 • ОСН буйича тухтатилиш еки ман этиш карорининг шакл формасини курсатинг:
 • Мактаб-интернат биносининг рухсат этилган этажлилигини курсатинг:
 • Хужалик субъектларини ишюритиш фаолиятини тартиблаш ва давлат назоратини урнатиш буйича норматив конун хужжатларини курсатинг:
 • Хужалик иш юритиш субъектларини фаолиятини текшириш сан.эпид.станция томонидан бажарилиши учун Координация кенгашининг рухсати талаб этиладими?
 • УзР Кодексига мансуб кайси пастдаги моддаларига кура, шахслар хужалик жавобгарликка тортиладилар?
 • Истеъмолчи хукуклари бузилса УзР-хужалик жавобгарлигига оид Кодекс моддаларидан кайсинисига караб шахслар жалб этилади?
 • Умумдавлат хужжатларнинг асосий турларини санаб утинг:
 • Балогат ешига етмаган фукароларнинг соглигини мухофаза килиш тугрисидаги конундаги асосий масалаларни айтинг:
 • Болалар-усмирлар муассасаларини (ДПУ) курилишига танланадиган ер участкасининг мезонларини айтиб утинг:
 • (ДПУ) болалар ва усмирлар муассасаларини курилиш лойихасининг асосий кисмларини айтинг:
 • Болалар муассасаларини курилиши буйича ОСН боскичларини курсатинг:
 • Кишлок жойларида БМ жойлаштиришига булган талаблар:
 • Ишлаб чикариладиган кийим-кежаларга булган гигиеник талабларни айтиб утинг:
 • Кийим-кежакни иссикликдан химоялаш хоссаларини белгиланг:
 • МБМ ер участкаси асосий функционал зоналарини айтинг:
 • Дам олиш зонаси (рекреация) умумтаълим мактабидаги:
 • Мактабнинг ер участкасидаги асосий зоналарини санаб утинг:
 • Мактаб биносини таркибида кандай хоналар турлари назарда тутилади:
 • ЖСН буйича ДСЭНМ БУГ булимидаги ишларни юритишда асосий хисоб шаклларини курсатинг:
 • БУГ булимида хажм-режаси буйича тузишда асосий объектларни сананг:
 • Тренировка дегани нима?
 • Богчаларда жисмоний тарбия буйича хафтасига неча марта машгулотлар утказилади?
 • Жисмоний тарбия буйича дарс тузилиши неча кисмдан иборат?
 • Жисмоний тарбия дарсининг тугри кетма кетлигини санаб утинг
 • БМ муассаларида жисмоний тарбия дасларининг тиббий назоратига нима киради?
 • Кечкуринги менюда кайси таомни истеъмол килиш тугри келмайди (бекор булади)?
 • Чиниктиришга таъриф беринг:
 • Болалар ва усмирларнинг овкат рационларини тузишда кайси хусусиятлари хисобга олинишлари шарт?
 • Мактаб болаларнинг рационларини тузганда кайси махсулотлардан фойдаланиш зарур?
 • Кайси махсулотлар аллергик характерига эга?
 • Мактаблар, мактаб-интернатлари, тартиячиларида кун давомида овкат рационнинг умумий энергетик киймати кандай?
 • Болалик даври боскичларини санаб утинг:
 • Болаликда хаммаси булиб неча даврлар бор:
 • 10 йил ичида болалар буйи неча см купаяди?
 • Болалар муасасаларни ер участкасини режалаштиришни ташкиллаштиришнинг бирлачи томонли нима?
 • Мактаб-интернатлари биноларига рухсат этиладиган каватликлигини курсатинг?
 • Канализациялаш курилмалари кайси режада белгиланади?
 • Тест текширувлар маълумотлари кайси хужжатда кайд этилади?
 • Аэрацияланган хавонинг таркибий кисмини курсатинг
 • МБМ курилига ер участкасини ажратиш ва танлаш учун сан.врач кайси хужжатни куллайди
 • Хонага соатига 12-16 м хаво кирганда хар бир укувчининг хисобига олганда, хона хавоси таркиби .... якинлашади:
 • Болалар муассасаларни еритилганлигининг гигиеник норма ва коидаларини бажарилиши устидан доимий назоратни таъминлаш нима беради?
 • БУГ врачи масаласига мехнатга ургатиш ва касб таълими устидан сан.назоратини олиб борганда нималар кирмайди?
 • Касб мактабидаги укув устахоналарида нима учу ниш жойида факат махалий еругликдан фойдаланиш манн этилади?
 • Давлат санитария назоратининг роли кайси шароитларда ортади (мактаддаги укув жараени устидан олиб борилганда)
 • Усмирлар касб танлашига булган карши курсатмалар нима билан ифодаланади
 • Психо-физиологик мезонлар буйича касб танлаш асоси булиб нима хизмат килади?
 • Усмирларнинг ишлаш окибатлари кандай булиши мумкин
 • Нерв тизими касалликларида кайси касб-ишлаб-чикариш омиллари манн этилади
 • Бир-кеча-кундузлик гигиеник режимининг асосий тамонларига нима кирмайди?
 • Турли ешдаги болаларни уйкувга булган физиологик эхтиежлари нимага боглик?
 • Кийим-кежакни гигиеник бахолашда нима хисобга олинади?
 • Нотугри танланган мактаб мебели организмга кандай нокулай таъсирлар курсатади?
 • 6 ешли болаларни укитишда кайси предметлар куннинг биринчи ярмида туказилиши шарт?
 • Мактаб дарс жадвалини тугри (рационал) тузишда нима хисобга олинади?
 • Партанинг асосий параметрлари ....
 • Болалар Муассасаларнинг согломлаштириши чора-тадбирлар режасини бажарилиш устидан назорат утказишни карралигини курсатинг:
 • Езги согломлаштириш ишлар самарадорлиги кайси курсаткичлар билан бахоланади?
 • Еритишнинг бахолашжа кайси курсаткич асосий хисобланади:
 • Авайлаш - овкатлантишида булган укувчиларни руйхатини тузиш ким тузади?
 • Хона хавосини бактериал текшируви нимани уз ичига олади?
 • Силликлаш станок-дастгохлар жойлаштирилган укув устахоналаридаги хавода SiO2 кристаллари аникланиши нима хакида маълумот беради?
 • Суннъий еритишни нормалаш учун кайси терминдан фойдаланилади?
 • Таълим ва тарбия тизимидаги у еки бу узгаришларнинг максадга мувоффиклик курсаткичи булиб нима хизмат килади?
 • Согломлаштириш муассасасининг худудий пляжи кандай хисобланади?
 • Овкатланиш заллари, мехнат ва дам олиш лагерларида канча одамга хисобланади?
 • Агарда ишлаб чикаришда микроиклим нокулайликлари булса, токсик моддалар, мажбурий ишчи позаси, овкатланиш режими бузилишларига боглик, кайси касалликлари бор булганларга бу ишлаб-чикаришда ишлаш мумкин эмас?
 • Касб коллежнинг 1 курсида Амалий машгулотларга хафтасига неча соат ажратилади:
 • Механик йули билан бошкариладиган окимли вентиляциясини лойихалаштирилганда, укув синфларида табиий тортувчи вентиляциясини хам назарда тутиш лозим хисобга:
 • Болалар Муассасаларда сан-гиг. текширув маълумотларига асосланган холда кайси лаборатория текширувлари утказилади?
 • Б ва У мехнат таълими гигиеник ташкиллаштиришда энг мухими нима?
 • Максадли тиббий марказ касбий маслахат идораси сифатида - бу:
 • Умумтаълим мактабида жисмоний тарбия дарси кайси кисмлардан иборат?
 • Чиниктириш - бу:
 • Болаларни чиникканлик даражасини кайси проба ердамида аникланаади
 • Кучли чарчашни бошланиш белгилари деб нимани айтамиз:
 • Дарсларни иккиламок йули билан утказиш мумкин-ми?
 • Бошлангич синфлар укувчиларининг ишчанлигини пасайиши качон кузатилади?
 • Чарчашнинг биринчи белгиларига кайси физиологик стимуляторни ишлатиш максадга мувоффикдир?
 • 7-10 ёшли болаларни укитишда асосий предметрларни ва уларни утказиш вактини курсатинг:
 • Боланинг организмини функционал холатини аниклашнинг асосий услубларини курсатинг?
 • Кегль дегани нима?
 • Физиологик рационал утириш позасини саклаб туриш учун кандай шароитлар зарур?
 • Мебель танланганда кайси курсаткич хисобга олинмайди?
 • Мебелга булган талаблар кандай?
 • Машгулот жараенидаги укувчилар ишчанлигининг динамикаси нимага боглик?
 • Ичимлик суви текширувининг олиш шакли баенномасини курсатинг:
 • Нурли иситишда юза.... хароратгача кизиши мумкун:
 • Мактаб мажлислар залида хаво келувчи окими булиши шарт
 • Мактаб спорт залида хаво келувчи окими булиши шарт
 • Овкат махсулотларини танлаш актининг шаклини курсатинг?
 • Ким БМ текширув схемаси буйича маълумот егишда БУГ врачидан ташкари катнашиши мумкин?
 • Cан-гиг.текширувлари маълумотларининг тахлили нимадан бошланади?
 • Хоналарни санитария холатини бахолаш учун хаво намуналари (пробаларини олиш нукталарини сони нимага боглик
 • Хаво харакатининг кичик тезликларини улчаш учун кайси асвоб ишлатилади
 • Одамлар иштироки билан боглик хоналарнинг хавосини ифлосланиш бавосита курсаткичи булиб нима хизмат килади?
 • МБМ участкасидан бактериологик текширувига олинган тупрокни каердан олиш шарт?
 • Сунний еруглик качон улчанади?
 • Турли хил фаолиятни урганиш учун нимадан фойдаланилади?
 • Согломлаштириш муассаларда болалар рационидаги уртача суткали оксил микдори:
 • (Катта) юкоринсунфлар учун мехнат ва дам олиш лагерлари оптимал сигимлилиги?
 • 317 хисоб шакли бу...
 • Мехнат ва дам олиш лагерларида бир-неча-кундузли рационнинг умумий калориялиги кандай булиши шарт
 • Мактаб спорт залидаги хароратни курсатинг:
 • БМ нон саклаш шкафи нима билан тозаланади?
 • БУГ врачи мажбуриятларига болалар ва усмирлар жамоалари саломатлигининг тахлили кирадими?
 • МБМда овкатни витаминлаш устидан назорат кандай утказилади?
 • БМ участкаси тупрогида биринчи булиб кайси курсаткичлар аникланади?
 • МБМ ухлаш хоналарида рухсат этиладиган шовкин даражаси?
 • Сув таъминоти устидан олиб бориладиган огохлантириш сан.назорати ОСН уз ичига:
 • Асвоблар аралаштиргичига келувчи иссик сув харорати кайси градусдан юкори булмаслиги шарт:
 • Компьютер синфдаги еруглик нормаси:
 • Сертификат дегани нима?
 • Кайси холларда махсулотларга ветеринария назоратининг хулосаси зарур булади?
 • Махсулотларни ташиш учун транспорт воситаларига берилади-ми санитария паспортлари?
 • Ошхоналар жихозларида пакир (козон, кастрюля) махсулот ташиш-рухсати бор-ми?
 • МБМда ошхона идиш-таокларига ишлов бериш кандай ташкиллаштирилади?
 • Карантин холатида кай муддатга идиш-товоклар дез.эритмасида ивитилиши зарур?
 • Вирусли гепатитда идиш-товокларга ишлов берганда хлорамин эритмаси кандай концентрацияда булиши шарт?
 • "Ёругликни улчаш баенномаси" хисоб шаклини айтинг?
 • КЕО табиий ёруглик коэффициенти нечага тенг булиши керак?
 • Ишлаб-чикариш таълими ва ишлаб-чикариш амалиетини олиб бориш учун укув-база корхонасини танлаш кандай уюштирилади?
 • Дурадгорлик ишхонасида оптимал хаво хароратини курсатинг:
 • "Жорий сан.назоратининг" картаси хисоб шаклини курсатинг:
 • Болаларни сузишга ургатиш учун бассейндаги сув харорати кандай булиши шарт?
 • Ичак ва томчи инфекцияларда идиш-товокларга ишлов бериш учун кандай дезинфекцияловчи воситалар ишлатилади?
 • Текширувчи катта гурухдаги укувчиларни кузатиб ишловчи ва ишламайдиганлар хисобини олаяпти, уш бу услубни курсатинг:
 • Динамик характеридаги дарснинг гигиеник бахолаш учун ишлатиладиган услубни курсатинг:
 • 6-7 ёшли болалар аклий ишчанлиги кайси тестлар ердамида олиб борилади?
 • Набор (туплам, йёгинди) зичлиги - бу ...
 • Деразага параллел жойлаштирилган булса дастгох дурадгорлик ишхонасида тугри турибти-ми?
 • Мактаб устахонасидаги дурадгорлик дастгохлар оптимал баландлиги кандай?
 • КЛО дегани нима?
 • 3,0-3,5 КЛО нормативига кайси кийим лойик:
 • 0,5 КЛО нормативига кайси кийим лойик?
 • Лойхалаштириш боскичидаги сунний еритишга булган кайси гигиеник талаблар куйилади?
 • Болалар муассасалари генерал режаси кайси хисобларда энг тулик акс эттирилган?
 • Болалар муассасаларини курилиши учун кайси нишаб рельефидаги худуд ярокли?
 • Укув юртларида хоналар хавосини нисбий намлигининг чегараси кандай булиши шарт:
 • МБМ очик сузиш бассейни чукурлиги курсатинг?
 • БМ асосий хоналар деразалари гарбга каратилганлиги рухсат этилади-ми?
 • БМ асосий хоналар деразалари шимолга каратилган булса, рухсат этилади-ми?
 • Мактаб хоналарининг кайси режаси оптимал хисобланади?
 • Мажлислар ва овкатланиш залларини бирлаштириш имкони бор-ми?
 • МБМ тизимига болалар уйлари киради-ми?
 • Кайси асосий хоналар умумтаълим мактаб лойихасида кузланган булиши шарт?
 • Ахоли яшаш жойи (пункти) даги БМ жойлаштириш гигиеник тамонларидан энг мухими кандай, курсатинг:
 • Балогат ешига етганлар спорт мактабларида хисобли жой микдори нимага тенг?
 • Яшил девор баландлиги нечага тенг булиши шарт МБМ?
 • Курбошин ПДКси болалар уйинчокларининг янги намуналарида канча?
 • Транспорт магистраллари БМ участкасидан кайси масофада жойлашган булиши шарт?
 • БМ участкасидаги бино кизил чизикдан кайси масофада жойлашиши шарт?
 • БМда кайси хоналар деразалари шимолга каратилган булиши рухсат этилади?
 • Кайси хоналарда жанубий томон рухсат этилади?
 • Ёзги согломлаштириш муассасида кайси хона изолятор таркибига кирмайди?
 • Укув-тарбиявий муассасалари типовой лойиха вариантларини ишлаб чикишда асос булиб нима олинади?
 • Уйинчоклар ишлаб-чикаришини регламентловчи хужжатни курсатинг?
 • Умумтаълим, урта, махсус касб таълими учун укув нашрларига гигиеник талабларни регламентловчи СанПиН:
 • Болалар согломлаштириш муассасаларини приемка актининг хисоб шаклини курсатинг:
 • Реконструкциядаги объект еки курилаетган булса ОСН картасининг хисоб шаклини курсатинг:
 • ОСН буйича тухтатиб туриш еки манн этиш тугрисидаги карорнинг хисоб шаклини курсатинг:
 • ОСН буйича тухтатиб туриш еки манн этиш тугрисидаги карорнинг хисоб шаклини курсатинг:
 • МБМ да овкатланиш сифатини бахолаш учун ишлатиладиган хужжатларнинг асосий турлари:
 • Мактаб мебели турлари, гигиеник бахолашга таълукли:
 • МБМ лойихалаштириш ва курилишининг асосий тамонлари:
 • Дистанция дегани нима?
 • Тайерлов гурухи гурухли кетакчасининг асосий хоналари:
 • МБМ хоналарининг хаво таркиби узгаришини асосий курсаткичлари:
 • Мактабларни лоийхалаштириш гигиеник тамонлари:
 • Аклий ва жисмоний силжишлари бор болаларда МБМ участкаси асосий зоналари:
 • Болалар уйичоклари устидан сан.назорати боскичлари:
 • ЖСН каторида уйинчокларни курик пайтида сан.врач нимага эътибор беради?
 • МБМ овкат блокини асосий кисмлари:
 • Мактабгача ешдаги болалар ва кичик укувчилар учун уйинчоклар масса катталиги кандай?
 • Болалар кийим-кежагини тайерлаш учун материаллар гигиеник хоссалари:
 • Болалар ва усмирларга тавсия этиладиган пойафзал пошнасининг баландлиги:
 • Болалар Муассасаларни каравотларни жойлаштириш:
 • Дарсликлар безагига асосий гигиеник талабларни санаб утинг:
 • Букварь китобининг шрифтнинг 2 та асосий улчам баландлиги:
 • Когознинг экспертизасида ишлатиладиган 4-та услубни санаб утинг:
 • Укув юкламасини нормалаштиришдаги асосий масалалар:
 • Урта синфлар укувчилари учун энг чарчатадиган машгулотлар:
 • Объектларда сан-эпид.кулайликлар устидан назорат килишда БУГ сан.врачининг асосий масалалари:
 • Жисмоний ривожлашига нокулай таъсир курсатадилар:
 • Жисмоний ривожланишларнинг физиометрик курсаткичлар:
 • Жисмоний ривожланиши тугрисидаги маълумотлар ишлатилиши:
 • Жисмоний ривожланиш курсаткичлар гурухига караб урганилади:
 • Мактаблар тугри курилиш режасини (планировкасини) асосий томонлари:
 • Кичик ешдаги болаларда асосий нерв жараенларининг утиш хусусиятларини:
 • Бошлангич мактабда дарснинг тузиш хусусиятлари:
 • Укувчилар саломатлигида огишлар юзага келиши мебел-жихозларни нотугри танлаш натижасидир:
 • Мактаб мебелига булган умумий талаблар:
 • Болалар ва усмирлар миопия (близорукость) касаллигига сабабчи буладилар:
 • Болалар муассасаларни курилишида полимер материаллар ишлатилишига гигиеник талаблар:
 • Болалар муассасаларнинг полларини коплаш учун ярокли полимер материаллар
 • Болалар Муассасаларни деворларни ички пардозини килишга ярокли материаллар:
 • МБМ ахоли яшаш жойда пунктидан жойлаштириш тамонлари:
 • Болалар ва усмирлар жисмоний ривожланишидаги огишлар:
 • Болалар ва усмирлар тиббий текшируви боскичида скрининг дастур нимани уз ичига олади?
 • Синфлар буйича мактабдан мехнат дарсида хафталик юкламани белгилан:
 • Болалар комбинатини текшириш пайтида овкат блокига каймок олиб колинди. Шеф-повар карам шурвасига каймокни тушликда кушиб беришни буюрди. Шеф-повар тутган иши тугри-ми?
 • Ахоли турар жойида травмай йули ёнида янги мактаб курилиши режалаштирилган. Мактаб лойихасида кандай гигиеник хатоларга йул куйилган?
 • Магистрал атрофида магистрал олди худуди жамоа бинолар билан уралган, бир ва икки каватлик, кейин ахолии турар жой бинолари ва болалар муассасалари. Функционал зоналаш тугрими? Бу нимани яхшилайди?
 • Мактабга кабул килиш учун участка шифокорига 7 ёшли болани онаси кабулга келди. Участка шифокори кайси учет формани тулгазиш керак?
 • Тиббий курик пайтида маълум булди: 9 ёшли бола умуртка ногонасида - бел сохасининг силлиглангани буйин букиклиги каталашган, боши олдинга энгашган. Бундай таянч-харакат аппарати канадай типга киради?
 • БУГ булими врачи хисобот учун саломатлик индексини хисоблаши лозим эди. Саломатлик индексини хисоблаш учун яна кандай маълумотларни назарда тутиш лозим
 • 34-сон умумтаълим мактабида текширув вактида Шайхонтохур туман ДСЭНМ БУГ булимидаги врач томонидан информатика хонасида "мусбат"-ионлар купайиб кетгани аникланди. Нормада "мусбат"-ионлар сони канча булади?
 • Тиббий курик натижасида 7 ёшли болада морфофункционалогишлар ва иммун тизимини пасайиши топилди. Саломатлик гурухининг кайси гурухига бу болани лойик деб топилди?
 • 8-синф укитувчилари 42-сон мактабидаги геометрия дарсидан душанба кунига контрол суров буйича огохлантирилган эдилар. Шу тугрими контрол суров душанба кунида булиши?
 • Олтинчи синф укувчиларнинг дарс жадвалида энг кийинг дарслар душанба кунига куйилган. Жадвал тугри тузилганлигига гигиеник нуктаи назардан бахо беринг:
 • Тошкент шахри барча МБМ шамоллашни олдини олиш чоралари сифатида рациондаги учинчи таомларни С витаминлаштириш кайтатдан бошлаш мулжалланмокда. Ушбу чора-тадбирни амалга оширганда витамин С га булган суткали эхтиежнинг кайси катталигига караб хисобланиш лозим
 • Болалар богчасида овкат блокини текшириш пайтида, таъкидланди, тушликка тайерланган кисель катта алюминли кастрюлда таркатиш столни устида турибди. Вазиятга бахо беринг:
 • Дарслик Кегели 10 га тенг булса, 7-9 синф укувчиларига тавсия этасиз-ми?
 • 14-15 ешдаги усмирлар ишининг давомийлиги кандай, агар хоналарда шовкин даражасин 75 дБа булса?
 • 16-18 ешдаги усмирлар ишининг давомийлиги хонанинг шовкин даражаси 75 дБа булса?
 • 14-15 ешдаги усмирлар ишининг давомийлиги хонанинг шовкин даражаси 95 дБа?
 • 3 синф укувчисига мактаб врачи тавсиялар берди, узини буш вактида хавода 3-3,5 соат булиб, 2,5 соатини уз ихтиерий кизикишларига багишлади, врач барча гигиеник талабларни хисобга олдими?
 • Овкат блокини текширувидан маълум булдики: нонуштага болаларга: творог, макарони "по-флотски", пастеризацияланган сут берилган. Вазиятни бахоланг:
 • Укувчи партада тугри утирибти-ми, агарда унинг бошини эгилиш бурчаги 62°ни ташкил килса?
 • Мактаб врачига 9 синф укувчисининг онаси мурожаат килди. Уни безовта килган нарса, угли 1,5-2 соат шахмат уйини билан машгул. Сизнинг тавсиянгиз:
 • 10 ёшар кизалок буйи 137 см, гавда массаси 47 кг, кукрак кафаси айланаси 75,5 см. Кизнинг жисмоний ривожланганлигини аникланг.
 • Угил бола 9 ёш, буйи 125 см, гавда массаси 27 кг, кукрак кафаси айланаси 59 см. Болани жисмоний ривожланишини аникланг?
 • Кичик ешдаги мактаб укувчиларнинг укув синфларини айланиб чикиш пайтида, врач домангир булди, барча синфлар чиройли бир хил мактаб парталари билан жихозланган. Нимага врач домангир булди:
 • Укувчининг жисмоний ривожланишини бахолашда, уртача буйили, тахсимсигмал силжишлар (огишлар) +1,8 вазн буйича, +1,3 кукрак кафасини айланаси буйича ташкил килди. Болани жисмоний ривожланишига иккита ифода беринг?
 • Мактаб укувчилари учун сан.бюллетень тузган врач илмий маколадан маълумот олган ва узгариш киритмасдан кучирган. Врач кандай гигиеник тарбиянинг иккита тамоилини бузган?
 • Ахоли яшаш пунктида янги мактаб курилмокчи травмай йули ёнида. Кандай икки гигиеник коидани бузилишига мактаб лойихасида йул куйилган?
 • Укув йилининг бошида утказилган тиббий курикдан маълум булди, кичик мактаб ешидаги болаларнинг 10% да жисмоний ривожланиш курсаткичлар катталиги уртача дан паст. Шу болаларни комплекс бахолашини утказиш тугрисида карор килинди. Комплексли схема буйича жисмоний ривожланишни бахолашда кайси иккита тавсиф берилиши шарт.
 • № сон мактабида 1-4 синфларда жисмоний ривожланишни бахолаш режалаштирилган. Текшириладиган жисмоний ривожланиш курсаткичларини 3-та гурухини айтинг:
 • № сон мактаб директории мактаб врачининг болаларни буй-бастига караб парталарга утказиш хакида берган эътирозини мухим эмас деб, хисоблайди. Мактаб мебелини укувчилар буй-бастига нокулай таъсир этиш окибатларидан 3-тасини ва уларни директор эътиборига каратиш зарурлигини курсатинг:
 • Мактаб врачи уига топширишган мактабларда санитария окартув ишлар самарадорлигини кутариш ниятида. Мактабларда мазкур ишнинг асосий йуналишларини айтиб утинг:
 • Мактаб врачи уига топширишган мактабларда санитария окартув ишлар самарадорлигини кутариш ниятида. Мактабда гигиеник тарбиянинг кайси юкорида айтиб утилган шаклларини куллаш маъкул:
 • Мактаб врачи болаларнинг жисмоний ривожланишни утказишни режалаштирилган: Б ва У жисмоний ривожланишини бахолашда асоссий курсаткичлардан кайсилари аникланиши шарт
 • Мактаб врачи болаларнинг жисмоний ривожланишни утказишни режалаштирилган: Кайси айтиб утилган курсаткичлар соматометрик гурухига таълукли эмас:
 • Мактаб врачи болаларнинг жисмоний ривожланишни утказишни режалаштирилган: Жисмоний ривожланишнинг индивидуал бахолаш услубларидан хозирги вактда амалда кулланмаган:
 • 4 синфда дарс жадвалини гигиеник бахолашда врач хафталик юклама 36 соатни ташкил килишига эътибор берд ива мураккаб дарслар душанба ва пайшанба кунларига келишини кайд этди: Кайси курсаткич буйича дарс жадвали гигиеник талабларга лойик эмас?
 • 4 синфда дарс жадвалини гигиеник бахолашда врач хафталик юклама 36 соатни ташкил килишига эътибор берд ива мураккаб дарслар душанба ва пайшанба кунларига келишини кайд этди: 4 синф укувчилари учун хафталик юкламасининг энг юкори катталиги кандай?
 • 4 синфда дарс жадвалини гигиеник бахолашда врач хафталик юклама 36 соатни ташкил килишига эътибор берд ива мураккаб дарслар душанба ва пайшанба кунларига келишини кайд этди: Укувчиларнинг ишчанлиги динамикасини хисобга олиб, энг юкори юклама 4 синфда хафтанинг кайси кунига режалаштирилиши шарт?
 • Мактаб болаларини жисмоний ривожланишни индивидуал бахолаш учун, кайси услубни танлаш лозим, боланинг соматотипини аниклашга имкон берувчи: Кайси услуб буйича таълукли:
 • Мактаб болаларини жисмоний ривожланишни индивидуал бахолаш учун, кайси услубни танлаш лозим, боланинг соматотипини аниклашга имкон берувчи: Соматотипни аниклашда центильли шкала-жадвалидан фойдаланиш. Кайси хисобларни утказиш шарт:
 • Мактаб болаларини жисмоний ривожланишни индивидуал бахолаш учун, кайси услубни танлаш лозим, боланинг соматотипини аниклашга имкон берувчи: ? катталигининг кайси белгиларида болани мезосоматотипга хисоблаш шарт булади:

Возврат к списку


Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz