o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

22.04.2016

Акушерлик ва гинекология

Акушер-гинекологлар аттестацияга тайергарлик куриш учун саволлар.

 

Акушерлик – гинекологияда ёрдам ташкилоти.

 1. Кишлок ва шахар шароитида акушер – гинекологияда ёрдамни ташкиллаштириш.
 2. Оналик ва болаликда конунларнинг асослари.
 3. Оналик ва болалик мухофазасининг системаси.
 4.  Акушерлик стационарнинг  асосий сифат курсаткичлари..
 5. Кишлок ва шахар шароитида яшовчи ахолига акушерлик ёрдамни ташкилоти.
 6. Аёллар маслахат хоналарида махсус ёрдам.
 7. Аёллар маслахат хоналарида хомиладорликни ва тугрукни асоратларини олдини олиш ахамиёти. Хомиладорликни кузатуви. Хавфли гурухлар.
 8. Тугрукка тайёрлашда аёллар маслахат хоналарини урни. Аёлларни маслахат хоналарни асосий вазифалари ва ишларни ташкиллаштириши.
 9. Аёллар маслахат хонасини мундарижа ва ишлаш усуллари.
 10. Хомилани перинатал химоя килишда аёллар маслахат хонасини урни.
 11. Ишлаш корхоналарда аёлларни мехнат химояси. Зарарли омилларни хайзга ва репродуктив тизимга таъсири.
 12. Гинекологик касаликларни олдини олиш, ташхис ва даволашдааёллар маслахат хоналарни урни.
 13. Хомиладор ва эмизикли аёлларни химоясидаасосий конунчилик.
 14. Оилани режалаштиришда асосий омиллар.
 15. Демографик сиёсатда норматив хужжатлар.

Перинатология

 1. Перинатология ( ташкиллаштиришни асосий вазифалари)
 2.  Фетоплацентар кизларда гестацион узгаришлар. Тугрукнинг бошланиши.
 3. Хомилани гипеотрофиясининг ташхиси ва даволаш усуллари.
 4. Плацентар кон айланиш тизими.
 5. Кугонок сувларининг биологи курни.
 6. Йулдошнинг гормонал функцияси.
 7. Бластопатия, эмбриопатия, фетопатия. (тушунчаси ва амалий ишда ахамияти).
 8. Ташки мухитнинг тератоген ва эмбриопатик асоратларга олиб келувчи омиллари.
 9. Йулдошнинг тусик вазифаси.
 10. Фетоплацентар  метаболик тизими.
 11. Эмбрион ва хомилани ривожланишида критик даврлар.
 12. Она ва хомилани иммунологик богликлиги.
 13. Хомиладорликда инфекцияни асоратлари.
 14. Хомилани хар хил муддатларида Фето-плацентар тизимни функционал холатини аниклашда кулланиладиган усуллари.
 15. Хомилани кутара олмасликда кольпоскопик текширув.
 16. Методы лечения функциональной недостаточности плаценты.
 17. Резус- иммун булган аёлларда хомиладорликни ва тугрукни олиб бориш тамойиллари.
 18. Чакалокларда гемолитик касаллик. Олдини олиш ва даволаш.
 19. Чакалокларни жонлантириш усуллари.
 20. Шкала Апгар буйича чакалокларни бахолаш.
 21. Оналик ва болаликни  мухофаза килувчи конунчилик.
 22. Хомилани етилиши ват улик муддатини тушунчаси.
 23. Патологик хомиланинг кечувида барвакт тугрукка курсатмалари ва  тайёрлаш усуллари.
 24. Перинатал фармакология. Дори воситалари эмбрион ва хомилага таъсири.
 25. Хомиладорликда пархезнинг хомилага таъсири.
 26. Амалиётда хавфли гурухларга булиш ва хомилани хавфли омилларини ахамияти.
 27. Утки рва сурункали хомила гипоксиясида хомиладорликни ва тугрукни олиб бориш тамойиллари.
 28. Вактида тугилган ва барвакт бугилган чакалокларни адаптацион хусусиятлари.
 29. Чакалокларни гормонал кризи.
 30. Хомиладорлик даврида хомилани нуксонларини ахамияти.
 31. Огир утган акушерлик ва гинекологик анамнезида медико-генетик маслахатларнинг урни.
 32. Чакалокларни интенсив даволаш усуллари.
 33. Изосерологик зиддият.
 34. Хомилани ривожланишида касбий омилларни таъсири.
 35. Эмбрионал ва фетал даврларни ривожланиши.
 36. Хомила холатини ташхиси.
 37. Эндокрин касаллиги бор аёлларда хомила ва чакалокларни олиб бориш.
 38. Амниоскопия ва амнеоцентез.
 39. Хомилада ва янги тугилган чакалокда кислотали-ишкорий мувозанатни бузилишини коррекция килиш усуллари..
 40. Антенатал даврида хомилани ва янги тугилган чакалокларни патологик кечувида кечки асоратлари.
 41. Хомилани холатини бахолашда фоноэлектрокардиографияни мохияти.
 42. Тугрук вактида хомилани гипоксиясини ташхиси ва даволаш.
 43. Асфиксияда тугилган янги чакалокларни жонлантириш чора-тадбирларини кетма-кетлиги.
 44. Перинатал, болалик улимларини критериялари.
 45. Перинатал ва болалик улимларини камайтириш йуллари.
 46. Чакалокларда инфекцион – токсик касалликлари.
 47. Кукрак билан эмизиш.Лактацияни стимуляция усуллари
 48. Оилавий поликлиника ва тугрук комплексларининг узаро муносабати ва ташкилий куринишлари.

Физиологик ва патологик хомиладорлик

 1. Хомиладорликни клиник ва лаборатор аниклаш усуллари.
 2. Хомиладор аёл ва аёл онани соглигини ва мехнатини мухофаза килиш конунчилиги.
 3. Эрта токсикозларни  патогенези, клиник куриниши, ташхиси ва даволаш тамойиллари.
 4. Кечки токсикоз, патогенези, клиник куриниши, ташхиси ва даволаш тамойиллари
 5. Преэклампсия ва эклампсия. Огир даражали преэклампсияларни олиб бориш тамойиллари..
 6. Хомиладорликда гигиена ва пархез».
 7. Хомиладор аёлларни тугрукка психологик тайёрлаш.
 8. Уз-узидан содир булган аборт. Клиник куриниши. Акушерлик тактикаси.
 9. Муддатдан утган ва чузилган хомиладорлик. Дифференциал ташхис. Акушерлик тактикаси.
 10. Юрак нуксонлари бор аёлларда  хомиладорлимкни, тугрукни ва тугрукдан кейинги даврни олиб бориш тактикаси.
 11. Истмико-цервикал етишмовчилигида ташхис ва хомиладорликни олиб бориш тамойиллари.
 12. Инфекцион гепатит, носпецефик яллигланиш ва упка туберкулёзи бор аёлларда хомиладорликни, тугрукни ва тугрукдан кейинги даврни олиб бориш тактикаси.
 13. Буйрак касаллиги бор аёлларда хомиладорликни, тугрукни ва тугрукдан кейинги даврни олиб бориш тактикаси.
 14. Кандли диабет ва хомиладорлик.
 15. Бачадон миомаси ва тухумдон усмаси булган аёлларда хомиладорликни ва тугрукни олиб бориш тактикаси.
 16. Она ва болани иммунологик зиддияти. Патогенези, ташхиси ва даволаш усуллари.
 17. Абортларга курсатма ва карши курсатма.
 18. Шифохонадан ташкари зарарланган аборт. Классификация, клиникаси, диагностикаси, терапияси.
 19. Пельвиоперитонит. Этиологияси, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари. 
 20. Чилла даври эрта перитонити.  Этиологияси, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари.
 21. Чилла даври кечки перитонити.  Этиологияси, клиникаси, диагностикаси, жаррохлик йули билан даволашга курсатмалар ва усуллари. 
 22. Чилла даври эндомиометрити. Клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари.
 23. Огир сепсис. Клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари.  
 24. Контрацептив воситалар. Классификация, таъсир механизми, замонавий контрацептив воситаларнинг самарадорлиги.
 25. Шифохонадан ташкари аборт асоратларида шошилинч ердам курсатиш. Уткир буйрак етишмовчилиги, инфекцион-токсик шок, аборттанг сунг сепсис. Асоратларнинг олдини олиш.

Физиологик ва патологик тугрук

 1. Преэклампсия билан аелларда тугрук олиб бориш хуссусиятлари. Бошкараладиган гипотония, этапли давомли огриксизлантириш. Преэклампсия холатида оператив тугруклар ва уларнинг огриксизлантириш.
 2. Муддатдан олдин тугрукларнинг олиб бориш хуссусиятлари.
 3. Купсувлик ва кўпҳомилалик хомиладорлик ва тугрукларни олиб бориш. Дифференциал диагностика. Тугрук вактида учрайдиган асоратлар ва уларнинг олдини олиш.
 4. Акушерликда терминал холатларда тезкор ердам бериш.
 5. Акушерликда ДВС-синдром, боскичлари ва клиник турлари.
 6. 30 ёшдан юкори булган биринчитугувчи аёлларда тугрукни олиб бориш тамойиллари ва хуссусиятлари.
 7. Нормал жойлашган плацентанинг барвакт кучиши, сабаблари, клиникаси, дифференциал диагностика, терапия ва олдини олиш.
 8. Тугрукнинг узайиши, унинг даволаш усуллари.
 9. Иммунологик мос келмаслигида хомиладорлик ва тугрукни олиб бориш.
 10. Хомиланинг кўндаланг жойлашиши, диагностика, хомиладорлик ва тугрукни олиб бориш.
 11. Хомила бошини ук ёйсимон чикини тугри  юкори ва буйлама пастки жойлашишинг этиологияс, диагностикаси ва тугрукни олиб бориш.
 12. Юрак-кон томир системаси касалликлари билан хасталланган аёлларда хомиладорликни ва тугрукни олиб бориш.
 13. Бачадонни бошланаётган ва содир булган йиртилишларини сабаблари, клиникаси, дифференциал дигностикаси ва даволаш усуллари.
 14. Бачадонни йиртилиш хавфи. Этиологияси, диагностикаси, даволлаш усуллари ва олдини олиш.
 15. Тугрукни учинчи ва эрта чилла даврида кон кетишларни сабаблари, клиникаси, диагностикаси, терапияси ва олдини олиш.
 16. Тугрукни коникарсиз кечиши, диагностикаси, олиб бориш тактикаси.
 17. Тугрук фаолиятини бошланиш сабаблари ва ривожланиш замонавий тушунчалари.
 18. Тугрук фаолиятини назорат килиш замонавий усуллари (партограмма).
 19. Анатомик тор чанок турлари ва торайиш даражаси,  умумий тор чанок ва ясси тор чонокда тугрукни олиб бориш тактикаси.
 20. Йулдошни олдинда жойлашиши,  этиологияси, турлари, диагностика, клиника ва даволаш усуллари.
 21. Муддатдан утган хомиладорликда тугрукни кечиши ва олиб бориш тактикаси.
 22. Кесар кесиш, жаррохлик амалиет турлари, курсатмалар, карши курсатмалар, жаррохлик амалиетларининг замонавий усуллари.
 23. Акушерлик кискичларига курсатмалар, шароит, куллаш техникаси.
 24. Хомилада вакуум-экстракция амалиётини утказишга курсатмалар, карши курсатмалар, амалиётни бажариш усули.        
 25. Хомиланинг нотугри келиши, диагностикаси, тугрук механизми, олиб бориш тактикаси. 
 26. Хомиланинг олдинда келган кисмини она тос суягига нисбатан  диспропорцияси, сабаблари, диагностикаси, тугрукни олиб бориш. Клинически узкий таз, причины, диагностика, ведение родов.
 27. Плацентанинг олдида келиши (тулик, кисман). Этиологияси, клиникаси, диагностика ва олиб бориш тактикаси, олдини олиш.
 28. Хомилани чаноги билан олдинда келиши, тугрукни олиб бориш тактикаси.
 29. Кесар жаррохликдан кейин хомиладорлик ва тугрукни олиб бориш.
 30. Хомиладорликни огир токсикозларда олиб бориш.
 31. Тугрукдан кейинги касалликларни таснифи. Тугрукдан кейин септик инфекцияларнинг кечиши узига хослиги.
 32. Чилла даври эндомиометрити. Этиологияси, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари.
 33. Кесар жаррохликдан кейинги перитонит кечишини узига хослиги. Клиникаси, диагностикаси, даволаш ва олдини олиш усуллари.  
 34. Таркалган септик инфекция.
 35. Тугрукдан кейинги лактацион мастит этиологияси, клиникаси, диагностикаси, олдини олиш ва даволаш усуллари.
 36. Когонок сувларни муддатдан олдин кетганда хомиладорлик ва тугрукни олиб бориш тактикаси. 
 37. Хомилани кутара олмаслик. Замонавий даволаш усуллари. 
 38. Акушерлик амалиётида диагностика функционал усулларини куллаш. 
 39. Аборт муаммолари, асоратлари ва замонавий контрацерция усуллари.
 40. Бачадондан ташкари хомиладорлик этиологияси, клиникаси, олдини олиш ва даволаш усуллари. 
 41. Муддатдан олдинги тугрукни кечиши, олиб бориш ва олдини олиш усуллари. 
 42. Хомиладорлик аёлларни тугрукка тайерлаш, огриксизлантириш замонавий усуллари. 
 43. Аёл умрининг турли даврларида организмнинг анатомо-физиологик хусусиятлари.

Консерватив гинекология

 1. Хайзнинг  нейро-эндокрин бошкарилиши.
 2. Гинекологик касалликларни ташхис куйишда суров, умумий ва специфик текширувларнинг ахамияти.
 3. Аёл репродуктив тизимини текширишда текширув усуллари.
 4. Кольпоскопия, биопсия, диагностик киринда олиш, цитологик усуллар, гистероскопия, уларнинг гинекологик касалликларнинг аниклашдаги ахамияти.
 5. Гинекологик касалликларни аниклашда бачадон найларини холатини текшириш усулларини ахамияти. 
 6. Гинекологияда ультратовуш ва рентген текшириш усуллари. Гинекологик касалликларни аниклашда уларнинг мухимлиги
 7. Акушерлик ва гинекологияда генетик текширувлар.
 8. Аёл эндокрин тизимининг бузилишларини аниклашда гормонлар пробалар ахамияти. 
 9. Бачадон ановулятор дисфункционал кон кетишлари.
 10. Бачадон овулятор дисфункционал кон кетишлари.
 11. Марказий генезли аменорея.
 12. Иккиламчи аменорея, текшириш ва даволаш усуллари.
 13. Тухумдон склерополикистоз синдроми.
 14. Барвакт жинсий ривожланиш (изосексуал ва гетеросексуал турлари).
 15. Гонадалар дисгенезияси ва тестикуляр  феминизация.
 16. Сут безларнинг дисгормонал касалликлари.
 17. Нейро-эндокрин синдромлар (хайз олди, климактерик, посткастрацион).
 18. Аёл жинсий органларининг инфекцион яллигланиш касалликларни этиологияси, аниклаш ва давлош усулларининг замонавий тамойиллари.
 19. Гонорея. Этиологияси, гонорея инфекциясини таркалиши, гонорея турлари.
 20. Гонореяни турли формаларини даволаш. Даволаш усулларининг замонавий тамойиллари
 21. Аёллар жинсий аъзоларининг трихомониази.
 22. Аёллар жинсий аъзоларининг кандидомикози.
 23. Сурункали эндомиометрит, сальпингоофорит. Клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари.
 24. Аёллар жинсий аъзоларини туберкулези.
 25. Оилада бепушлик. Аёлларда бепушликни турли формалари.  Олдини олиш, диагностикаси, даволаш усуллари.
 26. ЖЙБК, муаммо тугрисида замонавий тушунчалар.

Оператив гинекология

 1. Гинекологик беморларни жаррохлик амалиётларига тайерлаш. Жаррохлик  блокини ишини ташкиллаштириш.
 2. Кичик ва катта гинекологик жаррохлик амалиётларда огриксизлантириш услублар. Шошилинч жаррохлик амалиётларда огриксизлантириш услубларни узига хослиги.  
 3. Аёл ички жинсий аъзоларни клиник ва топографик анатомияси: кон билан таъминланиши, иннервацияси, лимфатик системаси, боглам аппарати, корин пардаси ва кичик чанок клетчаткаси.
 4. Ташки жинсий аъзоларини ва чанок тубини клиник ва топографик анатомияси.
 5. Ташки жинсий аъзоларини касалликлари: ташки вестибуляр безнинг яллигланиши, кисталар, кандиломалар. Клиникаси, диагностикаси, олдини олиш ва жаррохлик усуллари.
 6. Бачадон буйни рак олди холатлари. Этиологияси, диагностикаси, олдини олиш ва даволаш усуллари.
 7. Бачадон миомаси. Этиологияси, таснифи, клиникаси, диагностикаси. Радикал жаррохлик амалиётларига курсатмалар, жаррохлик амалиётларини Консерватив даволаш тамойиллари.
 8. Эндометриоз. Этиологияси, таснифи, клиникаси, диагностикаси. Радикал жаррохлик амалиётларига курсатмалар, жаррохлик амалиётларини Консерватив даволаш тамойиллари.
 9.  Бачадон буйни саратони. Этиологияси, таснифи, клиникаси, диагностикаси. Касаллик боскичлари ва даволаш усуллари. Прогноз. Профилактика.
 10. Бачадон саратони. Этиологияси, таснифи, клиникаси, диагностикаси. Касаллик боскичлари ва даволаш усуллари. Прогноз. Олдини олиш.
 11. Тухумдон кисталар. Клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари.
 12. Тухумдон кистомалар. Клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари.
 13. Гормон ишлабчикарадиган тухумдон усимталари. Клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари.
 14. Трофобластик касаллик: ел бугоз ва бачадон хорионэпителиома. Этиологияси, таснифи, клиникаси, диагностикаси. Касаллик боскичлари ва даволаш усуллари. Прогноз. Олдини олиш.
 15. Тиббий аборт. Хомиладорликни муддаттига ассосан тухтатишга курсатмалар ва усуллари.  Асоратлар ва уларнинг диагностикаси ва даволаш усуллари. Карши курсатмалар.
 16. Бачадондан ташкари хомиладорлик. Этиологияси, патогенези, классификацияси, клиникаси, диагностикаси. Жаррохлик даволаш усуллари.
 17. Ички жинсий аъзоларни аномалиялари. Этиологияси, патогенези, классификацияси, клиникаси, диагностикаси. Жаррохлик даволаш усуллари.
 18. Бепушликни турли формаларини жаррохлик даволаш усуллари.
 19. Жаррохлик амалиётданг сунг беморларли олиб бориш тамойиллари.


Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz