o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Подписка на рассылку

Стоматология

СТОМАТОЛОГИЯ ИХТИСОСЛИГИ БУЙИЧА ВРАЧЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯГА ТАЙЁРЛАНИШИ УЧУН САВОЛЛАР ТУПЛАМИ

Умумий стоматология

1. Стоматологияда бирламчи тиббий хужжатларнинг кайси шакллари амалда кулланилади ва улар кандай норматив хужжатлар билан тасдиклданган.

2. Бирламчи катнов дев нимага айтилади.

3. Врач-стоматологнинг катталар ва болаларни диспансер динамик кузатуви кандай олиб борилади.

4. Катталар ва ёшларга амбулатор стоматологик ёрдам курсатувчи муассасаларда диспансер-динамик кузатув кандай йулга куйилади.

5. Диспансер-динамик кузатув гурухига беморнинг киритилиши нима асосида амалга оширилади.

6. Диспансер-динамик кузатув кандай гурухларга булинади.

7. Диспансер-динамик кузатув гурухига беморларни киритиш нима асосида амалга оширилади.

8. Врач-стоматолог хузурида беморнинг диспансер кузатув холати ва катнови нима асосида белгиланади.

9. Кайси холатларда бемор стоматологик диспансер кузатувидан озод этилади.   

10. Врач-стоматологлар олиб бораётган диспансеризация самарадорлиги курсаткичлари.

11. Стоматологик диспансеризация натижаларини бахолаш мезонлари.

12.  Фукороларга имтиёзли ва бепул стоматологик хизмат курсатишда кандай хукукий, иктисодий ва ташкилий норматив хужжатларга асосланилади.   

13. Кайси норматив-хукукий хужжат имтиёзли гурухга кирувчи ахолига протезлардан фойдаланиш муддатларини белгилаб беради.

14. Кайси норматив-хукукий хужжат тиш протезлари тайерлашнинг техник талабларини белгилайди.

15. Кайси норматив хужжатда ортопедик конструкциларнинг хизмат килиш муддати ва ортопедик ишларни кафолатлаш холатлари белгилаб берилган.

16. Ортопедик стоматологик ишлар натижаларини кафолатлаш муддатлари нимага асосланиши керак.

17. Ортопедик стоматологик ишлар хизмат килиш муддатини белгилашада нималарга эътибор бериш керак.

18. Зудлик билан бажарилувчи медицина хизмати деганда нимани тушунилади.

19. Беморнинг хушидан кетиши ва унинг турлари.

20. Хушидан кетган беморга ёрдам курсатиш.

21. Анафилактик шок. Этиологияси. Профилактикаси.

22. Анафилактик шок холатида ёрдам курсатиш.

23. Анафилактик шок холатидаги беморларга ёрдам курсатиш аптечкасида нималар булиши шарт.

24. Коллапс холати, клиникаси ва ёрдам курсатиш.

25. Квинке шишида тез ёрдам курсатиш алгоритми.

26. Эшакеми (крапивница) холати, клиникаси.

27. Эшакеми (крапивница) холатида тез ёрдам курсатиш алгоритми.

28. Юрак ва упка реанимациясида тез ёрдам кусатиш алгоритми.

29. Юракнинг ёпик массажи техникаси.

30. Коникотомия техникаси.

31. Асфиксия холати ва унинг турлари.

32. Юкори нафас йулларига ёт нарса тушганида сизнинг харакатларингиз.

33. Кандли диабетда кечиктириб булмайдиган холатнинг олдини олиш.

34. Ангионевратик шокда кечиктириб булмайдиган холатнинг олдини олиш.

35. Эпилепсияда кечиктириб булмайдиган холатнинг олдини олиш.

36. ИБС да кечиктириб булмайдиган холатнинг олдини олиш.

37. Артериал гипертонияда кечиктириб булмайдиган холатнинг олдини олиш.

38. Юрак аритмиясида кечиктириб булмайдиган холатнинг олдини олиш.  

39. Гипотериозда кечиктириб булмайдиган холатнинг олдини олиш.

40. Гипертериозда кечиктириб булмайдиган холатнинг олдини олиш.

41. Бронхиал астмада кечиктириб булмайдиган холатнинг олдини олиш.

42. Тиббий анамнез йигишнинг узига хос томонлари.

43. Стоматологик беморни клиник текшириш усуллари.

44. Стоматологик беморни кушимча текшириш усуллари.

45. Кариесда асосий ва кушимча текшириш усуллари.

46. Периодонт касалликларида асосий ва кушимча текшириш усуллари.

47. ОБШК касалликларида асосий ва кушимча текшириш усуллари.

48.Стоматологияда Рентген текшириш усуллари.

49. Огиз ичи рентгенографиясининг устунлиги ва камчиликлари.

50. Ортопантомографиянинг устунликлари ва камчиликлари.

51. Кариеснинг рентгенологик куришини.

52. Апикал периодонтитнинг рентгенда намоён булиши.

53. Периодонт касаллигининг рентгенда намоён булиши.

54. ГИ индекси ёрдамида огиз бушлиги гигиенаси холатини бахолаш.

55. ОНИ-S индекси ёрдамида огиз бушлиги гигиенасини бахолаш.

56.  PI индекси ёрдамида пародонт тукималари холатини бахолаш.

57. SPITN индекси ёрдамида пародонт тукималари холатини бахолаш.

58. Периодонт тукималари холатини аниклаш мезонлари.

59. Маргинал периодонт тукималари холатини индексли аниклаш.

60. Кариес профилактикасида овкат махсулотлари ва овкатланиш режимининг ахамияти.

61. Огиз бушлиги шахсий гигиенаси. Восита ва усуллари.  

62. Тиш пасталари. Таснифи, компонентлар характеристикаси.

63. Тиш щеткалари, таснифи. Танлаш хусусиятлари.

64. Огиз бушлиги гигиенаси суюк воситалари. Хусусиятлари, кулланилишига курсатмалар.

65. Замонавий махаллий анестетикларнинг таснифи.

66. Махаллий анестетикларнинг умумий характеристикаси.

67. Анестетиклар (мураккаб эфирлар), таснифи, характеристикаси.

68. Анестетиклар (амидлар), таснифи характеристикаси.

69. Махаллий анестетикларнинг таъсир механизми.

70. Анестетик ва анестезия усулини танлаш.

71. Инъекцион анестезия утказишга карши курсатмалар.

72. Махаллий анестезия утказишнинг умумий коидалари.

73.Мандибуляр анестезия утказиш техникаси.

74. Интралигаментар  анестезия утказишнинг хусусиятлари.

75. Махаллий анестезия куллаганда хосил булиши мумкин булган хатолар.

76. Махаллий анестезия куллаганда  юзага келиши мумкин булган асоратлар.

77. Махаллий анестезиянинг локал характерга эга булган асоратлари. Уларни олдини олиш.

78. Махаллий анестезиянинг умумий асоратлари. Уларни олдини олиш.

79. Туберал анестезия утказилаетганда юзага келиши мумкин булган асоратлар. Уларнинг олдини олиш чоралари.  

80. Мандибуляр анестезия куллагандаги асоратлар ва уларнинг олдини олиш чоралари.

81. Карпул шприци ёрдамида анестезия утказишнинг хусусиятлари.

82. Интоксикация-махаллий анестезиянинг асорати. Клиникаси, киёсий ташхиси ва даволаш.

83. Юрак кон-томир системаси касалликлари бор беморларда махаллий анестезия утказишнинг хусусиятлари.

84. Шифохона ичи инфекцияси. Кузгатувчилари, манбаълари ва таркалиши.

85. Шифохона ичи инекцияси профилактикаси.    

86. Касбий зарарланиш профилактикаси.

87. Вирусли гепатит С ни юктириш йуллари.

88. ОИТС инфекцияси, этиологияси, патогенези.

89. Стоматолог кабулида ОИТС инфекцияси профилактикаси.

90. ОИТС инфекцияси билан зарарланиш йуллари.

91. Стоматологик муолажалар пайтида тери бутунлиги бузулганда ва кон билан контакт пайтида кандай тадбирлар утказиш керак.

92. Стоматологик кабул пайтида бемор кони ёки биологик сюклиги  врачнинг зарарланмаган терисига текканда кандай тадбир утказилади.

93.Бемор биоматериали халат, кийим ёки оёк кийимига текканда кандай тадбир утказиш керак.

94. Бемор биоматериали врачнинг шиллик каватига текканида кандай тадбир утказилади.

95. Бемор биоматериали врач кузига бехосдан сачраганда кандай тадбир утказилади.

96. Бемор биоматериалини тери, шиллик парда ва зарарланган терига текканида шошилинч ёрдам курсатиш аптечкасининг таркиби.

97. Стерилизациядан олдинги тозалаш нима учун бажарилади.

98. Дезинфекция. Усуллари.

99. Стерилизация. Усуллари.

100. Стоматологияда кулланиладиган медицина асбобларини стерилизация усуллари.

101. Стоматологияда кулланиладиган асбобларни физик усуллар билан стерилизация килиш.

102. Стоматологияда кулланиладиган асбобларни кимёвий усуллар билан стерилизация килиш.

103. Гласперлен стерилизаторларида кандай стоматологик асбобларни стерилизация килиш мумкин.

104. Стоматологик наконечникларни кандай ва нима ёрдамида зарарсизлантирилади.

105. Сулак ва суюклик йигувчи стоматологик мосламаларни кандай усулда зарасизлантириш мумкин.

106. Стоматологик ойналарни стерилизация килиш усуллари.

107. Фильтрли стерилизацион коробкада стоматологик инструменларни стерил холда сакланиш муддати.

108. Фильтрсиз стерилизацион коробкада ёки герметик ёпилмайдиган идишларда стоматологик инструментларни стерил саклаш муддати.

  

II Терапевтик стоматология

1. Одонтоглифика. Чукурчалар ва фиссуралар характеристикаси.

2. Тишлар кариеси хавфи омиллари.

3. Тиш кариеси этиолоияси ва патогенези.

4. Эмал кариесининг клиникаси ва ташхисоти.

5. Эмал кариеси ва тиш каттик тукималари нокариес касаликларини киёсий ташхисоти.

6. Эмал кариесини даволаш.

7. Дентин кариеси. Клиникаси, ташхисоти, даволаниши.

8. Дентин кариесининг киёсий ташхисоти.

9. Дентин кариест ( чукур кариес). Клиникаси, ташхисоти, даволаниши.

10. Блэк буйича 1 синф кариоз ковакларни шакллантириш хусусиятлари.

11. Блэк буйича П синф кариоз ковакларни шакллантириш хусусиятлари.

12. Блэк буйича Ш синф кариоз ковакларни шаклллантириш хусусиятлари.

13. Блэк буйича 1У синф кариоз ковакларн шакллантириш хусусиятлари.

14. Блэк буйича У синф кариоз ковакларини шакллантириш хусусиятлари.

15. Компазицион ашелар билан пломбалашда кариоз ковакларни шакллантириш хусусиятлари.

16. ART  услубда тишларга ишлов бериш.

17. Пломбаларга ишлов бериш. Асбоблар. Бажарилиш техникаси.

18. Фиссураларни ноинвазив герметизациясининг боскичлари.

19. Фиссураларни инвазив герметизацияси. Курсатмалар. Бажарилиш услублари.

20. Понасимон нуксон. Этиологияси, клиникаси, ташхисоти.

21. Эмал гипоплазияси. Этиологияси, клиникаси, ташхисоти.

22. Тишлар эрозияси. Этиологияси, клиникаси, ташхисоти.

23. Флюороз. Этиолоияси, клиникаси, ташхисоти.

24. Пульпит. Этиологияси, патогенези.

25. Пульпит таснифи.

26. Пульпитларни ташхисоти усуллари.

27. Уткир пульпитларниниг киёсий ташхисоти.

28. Сурункали пульпитларнинг киёсий ташхисоти.

29. Уткир пульпитларни клиник куриниши.

30. Сурункали пульпитларни клиник куриниши.

31. Уткир пульпитларни даволаш.

32. Сурункали пульпитларни даволаш.

33. Илдиз каналларни вахтинча пломбалаш. Курсатмалар, бажарилиш усуллари.

34. Тулик шаклланмаган илдизли доимий тишларни пульпитини даволаш.

35. Очик интакт пульпали тишларни даволаш.

36. Тишларнидепульпацияси. Курсатмалар, каршикурсатмалаю Хукукий аспектлар.

37. Пульпитларни даволашда хатолар ва асоратлар.

38. Уткир апикал периодонтитни клиникаси ва ташхисоти.

39. Сурункали апикал периодонтитни клиникаси ва ташхисоти.

40. Окмали ва окмасиз периопикал абсцессни клиникаси ва ташхисоти.

41. Илдиз кистасининг клинкаси ва ташхисоти.

42. Уткир ва сурункали апикал периодонтитларни, периапикал абсцессни ва кистани ретгенологик куриниши.

43. Уткир апекал периодонтитни даволаш асосий боскичлари.

44. Сурункали апекал периодонтитни даволаш асосий боскичлари.

45. Илдиз кистасини даволаш асосий боскичлари.

46. Окмали ва окмасиз переапекал абсцессни даволаш асосий боскичлари.

47. Уткир апекал периодонитни даволашда учрайдиган хатоликлари ва асоратлари.

48. Отдий сурункали маргинал гингивитни клиникаси,ташхисоти ва даволаниши.

49. Сурункали ярали гингивитни клиникаси, ташхисоти ва даволаниши.

50. Сурункали гиперпластик гингивитни клиникаси, ташхисоти ва даволаниши.

51. Сурункали дескваматив гингивитни клиникаси, ташхисоти ва даволаниши.

52. Отдий сурункали периодонтитни клиникаси, ташхисоти ва даволаниши.

53. Сурункали мурраккаб периодонтитни клиникаси, ташхисти ва даволаниши.

54. Маргинал периодонт касалликларини комплекс даволаш усуллари.

55. Маргинал периодонт касалликларини патогенетик даволаш усуллари.

56. Маргинал периодонт касалликларини симптоматик даволаш усуллари.

57. Стеклоиономер цементлар. Куллаш учун курсатмалар.

58. Стеклоиономер цементлар. Таркиби. Колланиш техникаси.

59. Стеклоиономер цементлар. Таснифи.

60. Ажратувчи тагликлар. Пломбалаш ашега караб танланиши.

61. Даволовчи тагликлар. Хусусиятлари, кулланишга курсатмалар.

62. Компазицион ашелар. Таснифи.

63. Замонавий композицион ашелар, нанокомпозитлар. Хусусиятлари. Кулланишга курсатмалар.

64. Чирок ёрдамида котираладиган композицион ашеларнинг полимеризацион чукиши. Уни бартараф килиш услублари.

65. Комипозицион ашелар билан ишлаганда учрайдиган хатолар ва асоратлар. Уларни олдини олиш услублари.

66. Замонавий адгезив системалар. Хусусиятлари. Кулланиш усуллари.

67. Компомерлар. Таркиби ва хусусиятлари. Кулланишга курсатмалар.

68. Ормокерлар. Хусусиятлари. Кулланишга курсатмалар.

69. Илдиз каналларини доимий пломбалаш ашелари.

70. Илдиз каналларини вахтичали пломбалаш ашелари.

71. Пульпани девитализациясини утказиш учун моддалар.

72. Эндодонтик асбобларнинг асосий гурухларини хусусиятлари.

73. Илдиз канални иш узунлигини аниклаш услублари.

74. Илдиз каналини иш узунлигини электрометрик аниклаш усули.

75. Эндодонтик наконечник. Куллаш коидалари.

76. Илдиз каналларига машина ердамида ишлов бериш. Керакли асбоблар ва куллаш усуллари.

77. Илдиз каналларига «Step back» услубида ишлов бериш.

78. Илдиз каналларига «Crown down» услубида ишлов бериш.

79. Илдиз канарида «Баллансланган куч» услубида ишлов бериш.

80. Кизил ясси темиратки. Огиз бушлигида намоен булиши. Ташхисоти.

81. Кизил ясси темиратки. Стоматологни даволашда роли.

82. Гиперкератозлар. Клиникаси, ташхисоти.

83. Лейкоплакия. Ташхисоти.

84. Герпетик инфекция. Ташхисоти ва даволаниши.

85. Сурункали кайталанувчи афтоз стоматити. Этиологияси, клиникаси, ташхисоти.

86. Сурункали кайталанувчи афтоз стоматитини даволаш тактикаси.

87. Хейлитлар. Клиникаси, ташхисоти, даволаш тактикаси.

88. Глосситлар. Клиникаси, ташхисоти, даволаш тактикаси.

IV Ортопедик стоматология.

 1. Юз-жағ системаси биомеханикаси, пастки жағ ҳаракатлари.
 2. Чакка жағ бўғими элементлари ва тиш қаторлари муносабатлари.
 3.  Пародонт захира (резерв) кучлари, унинг тиш протезлашдаги аҳамияти.
 4. Тиш таянч аппарати чидамлилик ҳолатини аниқлаш усуллари.
 5. Тиш патологик қимирлаши белгилари ва даражалари.
 6. Артикуляция ва окклюзия. Окклюзия турлари.
 7. Марказий окклюзия ва унинг характеристикаси. Пастки жағ ҳаракатларини  қайталовчи аппаратлар.
 8. Прикус ва унинг турлари.
 9. Оғиз бўшлиғини протезлашга тайёрлаш.
 10.  Киритмалар учун тиш ковакларини шакллантириш принциплари.
 11.  Тиш протезлаш учун қўлланиладиган илдизга бўлган талаблар.
 12.  Тўғри усул билан тайёрланадиган қуйма ўзакли  киритма тайёрлашнинг клиник лаборатория босқичлари.
 13.  Тескари  усул билан тайёрланадиган қуйма ўзакли  киритма тайёрлашнинг клиник лаборатория босқичлари.
 14.  Сунъий қоплама тайёрлашга бўлган кўрсатмалар.
 15.  Сунъий қоплама тайёрлашга бўлган монъеликлар.
 16.  Пластмасса қоплама тайёрлаш клиник лаборатория босқичлари.
 17.  Металлоакрил қоплама тайёрлаш клиник лаборатория босқичлари.
 18.  Тўлиқ қуйма қоплама тайёрлаш клиник лаборатория босқичлари.
 19.  Металлокерамика қоплама тайёрлаш клиник лаборатория босқичлари.
 20.  Тиш протезларини компьютер шакллантириш (программалаш) ёрдамида тайёрлаш.
 21.  Сунъий қопламалар тайёрлаш учун тишларни чархлаш жараёнида учрайдиган хато ва асоратлар, уларни олдини олиш чоралари.
 22.  Пластмасса қоплама учун тишларни чархлаш.
 23.  Металлокерамка қоплама учун тишларни чархлаш.
 24.  Тўлиқ қуйма коплама тайёрлаш учун тишларни чархлаш.
 25.  Тиш қаторлари қисман нуқсонларида тиш жағ системасида бўладиган ўзгаришлар.Этиологияси, клиникаси.
 26.  Кеннеди бўйича тиш қаторлари нуқсонлари таснифи.
 27.  Тиш протезлари таснифи. Турли тузилишдаги протезлар қўлланилганда чайнов босимининг тақсимланиши ҳусусиятлари.
 28.  Кўприксимон протез  тузилишини танлашнинг ва даволашнинг биологик ва клиник асослари.
 29.  Кўприксимон протезлар тайёрлашга кўрсатмалар ва монъеликлар.
 30.  Металлокерамик кўприксимон тиш протезлари тайёрлашнинг клиник лаборотория босқичлари.
 31.  Қисман пластинкали протезлар тайёрлашга бўлган кўрсатмалар ва монеъликлар.
 32.  Тўлиқ қуйма кўприксимон протезлар тайёрлашнинг клиник лаборатория босқичлари.
 33.  Тишлар умуман бўлмаганда юқори жағ таснифи (Шредер).
 34.  Тишлар умуман бўлмаганда пастки жаг таснифи (Келлер).
 35.  Суппле бўйича шиллиқ қават  таснифи.
 36.  Қисман пластинкали олиб қўйиладиган тиш протезлари тайёрлашнинг клиник лаборатория босқичлари.
 37.  Ёйли (бюгель) протезлар тайёрлашнинг клиник лаборатория босқичлари.
 38.  Тўлиқ пластинкали олиб қўйиладиган тиш протезлари тайёрлашнинг клиник лаборатория босқичлари.
 39.  Олиб қўйиладиган тиш протезларини қуйиб пресслаш усули билан тайёрлаш.
 40.  Тиш қаторлари қисман нуқсонларида ҳар хил ашёлар ёрдамида қолиплар олиш.
 41.  Марказий окклюзияни аниқлаш усуллари.
 42.  Тиш қаторлари қисман нуқсонларида жағларнинг ўзаро марказий муносабатини аниқлаш усуллари ва кетма кетлиги.
 43.  Тишлар умуман бўлмаганда жағларнинг ўзаро марказий муносабатини аниқлаш усуллари ва кетма кетлиги.
 44.  Тишсиз жағларнинг марказий муносабатини аниқлашда бўладиган хато ва асоратлар, уларни олдини олиш ва тузатиш.
 45.  Олиб қўйиладиган протезларнинг оғиздаги чегараларини асослаш, кламмерлар сони ва жойлашуви.
 46.  Клапан соҳаси ҳақида тушунча.
 47.  Тишлар умуман бўлмаганда  сунъий тишлар жойлашуви, шакли ва ўлчамларини аниқлашнинг антропометрик ва клиник усуллари.
 48.  Қисман пластинкали олиб қўйиладиган протезларни оғизда механик махкамлаш усуллари. Кламмерлар учун таянч тишларни танлаш.
 49.  Ёйли протезлар, тайёрлашга бўлган кўрсатмалар ва монеъликлар.
 50.  Кламмерларга бўлган талаблар.  Кламмер чизиғи.
 51.  Кламмерлар, турлари, улрнинг қисмлари.
 52.  “Нея” системас кламмерлари.
 53.  Параллелометрия.
 54.  Тўлиқ  олиб қўйиладиган протезларга кўникиш жараёнлари. Протез тақувчи беморлар оғиз бўшлиғи гигиенаси.
 55.  Қолип олиш ашёлари таснифи.
 56.  Колип олиш ашёларига бўладиган талаблар.
 57.  Қолиплар, уларнинг таснифи.
 58.  Жағлардан қолип олиш босқичлари, олинган қолипларни баҳолаш.
 59.  Гербст бўйича функционал қолиплар олиш.
 60.  Қолип ашёсини танлашда шиллиқ қават тузилиши ва ҳолати клиник баҳолаш.
 61.  Ортопедик стоматологияда қўлланиладиган шаклантирувчи ашёлар, уларга бўлган талаблар.
 62.  Тиш протезлари тайёрлаш учун ишлатиладиган металл қотишмалари. Уларга бўлган талаблар.
 63.  Замонавий базис ашёлари. Уларга бўлган талаблар.
 64.  Пластмассани полимеризация жараёни ва режими.
 65.  Вақтинчалик шиналар, шиналашга кўрсатмалар.
 66.  Пародонт касалликларини комплекс даволашда вақтинчалик шиналашнинг аҳамияти.
 67.  Пародонт касалликларида тишларни шиналаш ( ёй бўйича стабиллаштириш), шина турлари ва шиналашга кўрсатмалар.
 68.  Окклюдограмма. Тишларни танлаб чархлаш усуллари.
 69.  Тишларни патологик едирилиши, таснифи.
 70.  Микростомияда ортопедик даволаш ҳусусиятлари.
 71.  Костен синдроми. Этиологияси, клиникаси, ташхисоти ва ортопедик даволаш усуллари.
 72.  Тиш протезлари ашёлари таъсири туфайли келиб чиқадиган касалликлар.


Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2019 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 267-00-77
Fax.: +998 (71) 267-00-77
e-mail:
info@mednetsoft.uz